VTI National Transport Research Database

Märkning av bildäck – Effekter av att bullermätning görs på bara en liten andel av däcken (Marking of car tires - Effects of noise measurement on only a small proportion of tires)

  • Sandberg, Ulf
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-07-01 -- 2022-12-22 Registration number:
  • Trafikverket 2019/119986
Subject(s): Abstract: Olika undersökningar har enhälligt kommit fram till att det finns stora brister i det europeiska däckmärkningssystemet. Det yttrar sig bl a genom att det saknas ett rimligt samband mellan märkta och av andra än däcktillverkarna uppmätta bullernivåer. En av anledningarna tros vara att bara ett fåtal av däcken verkligen mätes medan övriga märks med ett värde som man uppmätt för ett av de ”bullrigaste” däcken med samma typbeteckning. Det är t ex accepterat att använda samma värde som man uppmätt vid typgodkännandet, då syftet är att bara jämföra med ett lagligt bullergränsvärde. För att undersöka om bristen på faktiska mätningar är en av de viktiga orsakerna till det mycket dåliga sambandet mellan märkta och efteråt uppmätta värden, avser detta projekt att mäta bulleremission på ett stort antal däck av samma typbeteckning och jämföra med däckmärkningen. Om det då visar sig att märkta värden inom samma däcktyp inte reflekterar buller från ”tystare” däck, föreslås att förordningen om bullermärkning ändras så att nästan alla olika däck (för viss dimension, last- och hastighetsindex) inom en viss typ verkligen ska mätas. För att extra mätningar för märkningen inte ska bli alltför belastande för industrin utvecklas i projektet en kompletterande mätmetod som medför att majoriteten av däcken kan mätas med denna metod, som ska vara snabb och enkel att utföra på ett kontrollerbart sätt. Projektet kan ses som ett komplement till CEDR-projektet STEER, med vilket detta projekt koordineras och där STEER avser att använda sig av projektets resultat. Abstract: Various studies have unanimously arrived at the conclusion that there are severe flaws in the European tyre labelling system. Most importantly it appears that there is no reasonable relation between labelled values and values measured on tyres on the market. One of the reasons is believed to be the fact that only a small amount of the various variants of tyres within a certain tyre line (“type”) are actually measured. Instead, they are labelled with a value measured on one of the noisiest tyres in the line, which often is a measurement made for type approval and reflecting only the worst tyre variant within the line. In order to determine if the lack of measured tyres may be one of the important reasons for the lack of correlation between labelled values and afterwards measured noise levels on market tyres, this project intends to conduct noise measurements on a large number of tyre variants within a few selected lines and compare with their labelled values. If the results show that the labelled values do not appropriately reflect the measured values of especially the quieter tyres within a line, the project will propose a change in the labelling system in order that almost all tyre variants within a certain line be measured and labelled thereafter. In order for the extra measurements not significantly increasing the workload for the tyre industry, a new supplementary measuring method for noise is to be developed in the project. This shall make possible fast and relatively easy measurements for the vast majority of the tyres made under highly controlled conditions. The project can be regarded as a supplement to the CEDR project STEER, with which this project is coordinated and where STEER intends to make use of the results of this project.
Item type:

Powered by Koha