VTI National Transport Research Database

Omvärldsanalys luftfart - tillägg forskningsöversikt elflyg 2022 (External analysis aviation - supplement research overview electric aviation 2022)

  • Sager, Anna
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-03-01 -- 2022-04-20 Registration number:
  • Trafikverket 2022/21259
Subject(s): Abstract: Som ett tillägg till tidigare genomfört uppdrag om omvärldsanalys inom område Luftfart, skall detta tilläggsuppdrag sammanställa tillgänglig kunskap om hur det statliga stödet till forskning och innovation är organiserat inom område el-flyg i ett antal utpekade länder/områden. Syftet med omvärldsanalysen är att fungera som ett underlag till Trafikverkets svar inom ovan refererat regeringsuppdrag.
Item type:

Powered by Koha