VTI National Transport Research Database

Trafikverkets roll som samhällsaktör - från samverkansaktiviteter till samordningseffekter (The Swedish Transport Administration's role as a social actor - from collaborative activities to coordination effects)

  • Hansson, Johan
  • Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), Svenskt företag eller organisation, 556272-8344
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-08-15 -- 2023-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/33200
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur ändamålsenlig samverkan och effektiv samordning kan påverka bilden av Trafikverket i rollen som samhällsutvecklare. Projektet utgör en förstudie med målet att generera ett kunskapsunderlag som kan användas för att utveckla och pröva modeller, verktyg och metoder för effektiv samverkan. Specifikt avser förstudien att undersöka förutsättningar för effektivitet och måluppfyllelse hos de samverkansaktiviteter som sker inom ramen för TTR-processen (TTR=Timetabling and Capacity Redesign). Resultat från förstudien kommer att läggas till grund för förslag på fördjupade studier med syftet att bidra till framtagande av strukturer, processer och ledningssystem för långsiktigt hållbar, systematisk, koordinerad och effektiv samordning.Abstract: The purpose of the project is to increase knowledge of how effective collaboration and effective coordination can affect the image of the Swedish Transport Administration in the role of community developer. The project constitutes a feasibility study with the aim of generating a knowledge base that can be used to develop and test models, tools and methods for effective collaboration. Specifically, the feasibility study intends to investigate the conditions for efficiency and goal achievement of the collaborative activities that take place within the framework of the TTR process (TTR=Timetabling and Capacity Redesign). Results from the feasibility study will form the basis for proposals for in-depth studies with the aim of contributing to the development of structures, processes and management systems for long-term sustainable, systematic, coordinated and effective coordination.
Item type:

Powered by Koha