VTI National Transport Research Database

BeFo 503 - Livslängdsaspekter hos sprucken stålfiberarmerad sprutbetong. Utvärdering efter 25 års fältexponeringar (BeFo 503 - Service-life aspects on cracked steel fibre reinforced shotcrete. Evaluation after 25 years of field exposures)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-05-01 -- 2024-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/50660
Subject(s): Abstract: I regelverk från Trafikverket och kraftindustrin finns krav på mycket långa livslängder (>100 år) för nya konstruktioner och kunskapen om vilka sprickvidder som är acceptabla i fiberarmerad sprutbetong för att uppnå dessa livslängder är fortsatt osäkra. 1997 startade ett fältexponeringsprojekt med stålfiberarmerad sprutbetong finansierat av SveBeFo, Vägverket och Elforsk. De nu 25-åriga fältexponeringarna för provplatsen i Älvkarleby utgör en unik möjlighet att utvärdera förändringar hos den stålfiberarmerade sprutbetongen i en miljö som kan kategoriseras som exponeringsklass XF3/XC4 (enl. SS-EN 206-1). Den miljön förekommer t.ex. för bergskärningar vid intag/utlopp och tunnelmynningar till vattenkraftverk eller trafikutrymmet för järnvägstunnlar. Inom ramen för projektet inhämtas de sista proverna för vidare laboratorieundersökningar med primärt fokus att dokumentera ev. förändringar av residualbärförmågan, ev. fiberkorrosion samt påverkan av frost och ev. kemiska förändringar så som urlakning av sprutbetongen. Syftet är att skapa kunskapsunderlag gällande risken för försämrad prestanda hos stålfiberarmerad sprutbetong i samband med sprickbildning i miljöer med hög fuktbelastning och närvaro av frost. Resultaten ger underlag för hur bedömningen av sprickbildning bör beaktas i samtliga steg från design via entreprenadskedet till bedömningar under driftsfasen.Abstract: Regulations from Trafikverket and the hydropower industry have an expectance of very long service-life (> 100 years) for new structures and the knowledge on acceptable crack widths in steel fibre reinforced shotcrete to reach these levels is still unsure. In 1997, field exposures with steel fibre reinforced shotcrete was initiated with funding from SveBeFo, The Swedish Road authorities and Elforsk. Now the field exposures at the test site of Älvkarleby give a unique possibility to evaluate changes in the steel fibre reinforced shotcrete after 25 years, in an exposure environment categorized as XF3/XC4 (according to SS-EN 206-1). That type of environment represent e.g. open cuts at intake/outlet and tunnel mouths for hydropower plants or in railroad tunnels. In the project the last samples will be collected for further laboratory investigations with primary focus on documenting any changes in terms of residual load-bearing capacity, fiber corrosion and impact from frost action and any chemical changes as leaching of the shotcrete. The scope of the study is to create knowledge on the risk for reduced performance of steel fibre reinforced shotcrete as a result of cracks occurring in an environment with presence of high humidity levels and frost action. The results can be used to estimate how the impact of cracks should be taken into consideration in all steps from design via construction works to the time when the tunnel is in operation.
Item type:

Powered by Koha