VTI National Transport Research Database

BVFF Utvärdering av påverkanszonen av VTI:s lätt fallvikt och sammanställning av LWD resultat för olika material i en design guideline (BVFF Evaluation of zone of influence of light weight deflectometer and compilation of diffrent materials for a deign guideline)

  • Kuttah, Dina
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-05-01 -- 2023-10-01 Registration number:
  • Trafikverket 2022/30494
Subject(s): Online resources: Abstract: Många transportmyndigheter, inklusive Trafikverket, har fokuserat speciellt på att hitta enkla och tidsbesparande tekniker för att tillhandahålla ingångsvärden till utrustning för vägutformning. VTI har tillsammans med Kuab AB utvecklat en multifunktionell lätt fallvikt (LWD), som på plats kan mäta ackumulerade permanenta deformationer orsakade av återkommande belastning. Eftersom det beräkningsprogram för beläggningsdesign som har antagits i Sverige (ERAPAVE) använder ackumulerade permanenta töjningsmodeller, medan det utvecklade LWD mäter ackumulerade permanenta deformationer, har det blivit behövs till att utvärdera påverkanszonen av VTI:s lätt fallvikt genom fältprovning under olika belastningsförutsättningar. Det skulle fastställa hur nära avläsningen av permanent töjning med LWD kommer den permanenta töjningen beräknad av modellen i ERAPAVE. Efter avslutad etapp kommer design guidelinen att utvecklas för att sammanställa alla LWD-studier som utförts på VTI fram till nu. Sammanställning av resultaten för olika material i riktlinjerna kommer att ge vägkonstruktörer i Sverige möjlighet att använda LWD-uppmätta parametrar som inmatningsdata i en mekanistisk-empirisk vägdesign-programvara (MEPD). I design guidelinjerna kommer flera ekvationer baserade på alla tidigare projekts resultat att sammanställas och föreslås för att förenkla mätningen av de ingångsdata som krävs i (MEPD) programvara med LWD -testdata.Abstract: Many road and transport administrations including TRV have paid particular attention to find a simple and a time saving technique to provide input parameters to the road design software. Nowadays, the light weight deflectometer (LWD) is widely used overseas and becomes more and more popular in road materials assessment. Recently, VTI has developed a multifunctional LWD in cooperation with Kuab AB that can measure the in-situ accumulated permanent deformations due to repeated loading. Since the pavement design guide adopted in Sweden (ERAPAVE) uses accumulated permanent strain models, while the developed LWD measures the accumulated permanent deformations, it has become necessary to assess the zone of influence of the VTI’s light weight deflectometer through in-situ testing under different loading conditions. This action will assess how close the permanent strain readings of LWD come to the permanent strains predicted by the models adopted in ERAPAVE. After completing this stage, a design guideline (in Swedish) will be developed to compile all the LWD studies carried out at VTI up to now. Compilation of the results for different materials in a design guideline will give the opportunity to the pavement designer in Sweden to make use of the LWD measured parameters as input data in mechanistic-empirical pavements design (MEPD) software. In the design guideline, several equations based on all previous projects’ results will be compiled and proposed to simplify the measurement of the input data required in (MEPD) software using LWD tests data.
Item type:

Powered by Koha