VTI National Transport Research Database

FOI-anskaffning innovationer för buller och partikel, väganläggningar, E4/E20 Hallunda-Fittja

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-04-26 -- 2025-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/80515
Subject(s): Notes: Ev tidigare diarienummer 2022/79956Abstract: Syftet är att arbeta fram nya förslag på multifunktionella, framgångsrika och långsiktigt socialt hållbara åtgärder för att primärt minska de buller-, luftförorenings- och barriäreffekter som väg E4/E20 bidrar till. Åtgärden syftar även till att öka kapaciteten på E4/E20 mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja för att undvika flaskhalsar som orsakar kö när Tvärförbindelse Södertörn och Förbifart Stockholm ansluts till nuvarande E4/E20, en sträcka på ungefär 2 350 meter. I samband med byggnation av Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn ändras kraven på funktionen för E4/E20 mellan Hallunda och Vårby backe. Kärnfrågorna rör Tvärförbindelse Södertörns och Förbifart Stockholms anslutningar till E4/E20. På sträckan finns andra brister och behov avseende framkomlighet, kapacitet och miljöfrågor i form av framförallt bullerstörningar, luftkvalité och barriäreffekter för natur och friluftsliv. Utan åtgärder förloras en del av den kapacitetsökning som de angränsande projekten Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn ger. Det i sin tur resulterar i ytterligare framkomlighetsproblem för kollektivtrafik, godstransporter och biltrafik. Dagens miljöproblem kommer att förvärras än mer med fler stillastående köer. I dag finns det ingen lösning som gör att Trafikverket kan uppfylla partikel- och bullerkraven. Nya lösningar behöver utvecklas, alt. vidareutveckla lösningar som finns i andra delar av världen.
Item type:

Powered by Koha