VTI National Transport Research Database

Testområde på lös lera – karakterisering (New long term test site – characterisation)

  • Karlsson, Mats
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-09-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/80523
Subject(s): Abstract: Detta delprojekt syftar till att ta fram tillräckligt med underlag och förutsättningar för att kunna karakterisera de geotekniska egenskaperna i området norr om Göteborg där en provbank med instrumentering är tänkt att anläggas. För att få fram underlag för avancerad forskning krävs att jordprofilen karakteriseras på ett detaljerat sätt vad gäller egenskaperna i leran, att mätning av pågående sättning i området utförs samt att få till instrumentering för mätningar av naturliga variationer av bl.a. portryck. Provbanken som kan byggas i ett framtida pilotprojekt ska under lång tid kunna ge säker och relevant indata och underlag för forskning. Det slutliga målet är att genom mätning och uppföljning av denna provbank kunna studera deformations- och portrycksutveckling över tid för djupa lösa lerlager samt förbättra beräkningsmetoder/-modeller. Sverige har äldre testområden utanför Stockholm från 40–50 talet som har givit mycket forskningsresultat som kommit branschen till nytta och där mät- och undersökningsdata fortfarande används än idag. Dessa äldre provfält erbjuder dock inte den information som krävs för att validera beteendet av en normal bank på lösa leror eller för att validera nya eller gamla analysverktyg. Behovet är stort för ett nytt testområde med provbank på djupa lösa lerlager för att bl.a. validera sättningsberäkningarna vid lasttillskott strax under respektive strax över lerans förkonsolideringstryck (gränsspänning), dvs ungefär som hur vi bygger bankar idag.Abstract: This sub-project aims to develop sufficient data and conditions to be able to characterize the geotechnical properties in the area north of Gothenburg where a test embankment with instrumentation is intended to be built. In order to obtain a basis for advanced research, it is required that the soil profile is characterized in a detailed way in terms of the properties of the clay, that measurement of ongoing settlement in the area is carried out and to obtain instrumentation for measurements of natural variations of, among other things, pore pressure. The test embankment that can be built in a future pilot project will be able to provide secure and relevant input and data for research for a long time. The ultimate goal is to be able to study deformation and pore pressure development over time for deep soft clay layers and improve calculation methods/models through measurement and follow-up of this test embankment. Sweden has older test areas outside Stockholm from the 40-50s that have yielded a lot of research results that have benefited the industry and where measurement and survey data are still used today. However, these older sample fields do not offer the information required to validate the behavior of a normal bank on soft clays or to validate new or old analysis tools. The need is great for a new test area with a test embankment on deep soft clay layers to validate the settlement calculations at load additions just below and just above the clay pre-consolidation pressure, i.e. much like how we build embankments today.
Item type:

Powered by Koha