VTI National Transport Research Database

Optimering av flygrutter för minskad klimatpåverkan OP-FLYKLIM – Fas 2 (Optimization of flight routes for reduced climate impact)

  • Moldanová, Jana
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: 2019-01-01 -- 2022-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/36682
Subject(s): Abstract: I en nyligen avslutad förstudie har OP-FLYKLIM projektgruppen undersökt möjligheterna att minska flygets klimatpåverkan genom bättre optimering av flygtrafiken för minskad bränsleförbrukning och utsläpp av CO2 samt för minskad klimateffekt från så kallade kortlivade klimatföroreningar (SLCP). Förstudien konstaterade att det finns ett åtminstone teoretiskt utrymme att göra flygtrafikledningen mer optimal genom att nyttja väderdata och att det finns också en teoretisk potential att minska påverkan från SLCP genom att undvika att flyga genom områden som gynnar bildning av SLCP, framför allt kondensationsstrimmor. Detta fortsättningsprojekt har som mål att dels förbättra användande av väderprognossystem samt meteorologiska återanalyser som stöd åt ruttoptimering och minskad miljöpåverkan, och dels att förbättra väderprognosmodeller genom nyttjande av data från flygledningssystem (Mode-S EHS data). Projektet avser att demonstrera nyttjande av observationer av vind och temperatur från flygledningssystem. Projektet syftar också till att utveckla metodik för beräkning av klimatpåverkan från SLCP specifikt för svenska förhållanden genom att vidareutveckla så kallade klimatkostnadsfunktioner, koppla dessa till ruttoptimering för att ta fram en teoretisk metodik för klimatoptimering av flygrutter och vidare undersöka effekter av klimatoptimeringen i en teoretisk regional fallstudie där optimeringen tillämpas i större skala i svenskkontrollerat luftrum.Abstract: In a recently completed pilot study, the OP-FLYKLIM project team has investigated the possibilities of reducing the aviation’s impact on climate through better optimization of air traffic for reduced fuel consumption and CO2 emissions and for reducing climate impact from so-called short-lived climate pollutants (SLCP). The pilot study found that there is at least theoretical space to make air traffic management more optimal using weather data and that there is also a theoretical potential to reduce the impact of SLCP by avoiding flying through areas that promote the formation of SLCP, especially condensation contrails. The continuation project aims at improving the use of weather forecast systems as well as meteorological re-analyses to support air traffic route optimization and reduced environmental impact, and to improve weather forecast models through the use of data from air traffic management systems (Mode-S EHS data). We will demonstrate the use of wind and temperature observations from air traffic management systems. The project also aims at developing methodologies for calculating climate impacts from SLCP specific for Swedish conditions by further developing so-called climate cost functions, theoretically link them to air traffic route optimization in order to climate optimize the flight routes and further, to study effects of climate optimization in a theoretical regional case study where optimization is applied on a larger scale in Swedish controlled airspace.
Item type:

Powered by Koha