VTI National Transport Research Database

Uppmärksamhetsfördelning som funktion av trafikmiljöers utformning och standard vintertid (Attention distribution as a function of design and standard of the the traffic environment during winter conditions)

  • Wallqvist, Viveca
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: 2021-11-01 -- 2022-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/93049
Subject(s): Abstract: Detta projekt fortsätter TRV 2019/100490 avslutat under 2020. Föregående projekt har visat att 2020 års hårdvara för ögonspårning möjliggör högre grad av datainsamling med breddat synfält jämfört med föregående modeller samt föreslagit en kategorisering baserat på olika typer av cykelinfrastruktur. När TRV 2019/100490 har lagt en baslinje för uppmärksamhetens fördelning i olika områden vid goda förhållanden kommer föreslaget projekt ta konceptet vidare under vintern för att visa hur mer utmanande förhållanden påverkar uppmärksamhetens fördelning. Vi kommer också beröra koncept som uppmärksamhetstjuvar och uppmärksamhetsförhöjare för att belysa hur en strategi kring uppmärksamhet vid konstruktion och möblering samt vid drift och underhåll kan öka trafiksäkerheten för cyklister.Abstract: This project continues TRV 2019/100490 completed in 2020. The previous project has shown that the 2020 eye-tracker hardware enables a higher degree of data collection with a widened field of view compared to previous models and has proposed a categorization based on different types of cycling infrastructure. When TRV 2019/100490 has established a baseline for the distribution of attention in different areas in good conditions, the proposed project will take the concept further during the winter to show how more challenging conditions affect the distribution of attention. We will also touch on concepts such as attention thieves and attention enhancers to highlight how an attention strategy for construction and furnishing as well as in operation and maintenance can increase traffic safety for cyclists.
Item type:

Powered by Koha