VTI National Transport Research Database

Ökad trygghet på stadens gator, parker och gångvägar - planeringsmetoder och åtgärder i befintliga miljöer (Security in the City - Planning Methods and Measures in Public Spaces)

  • Waara, Nina
  • VSM Group AB, Svenskt företag eller organisation, 556538-8666
Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2005-01-01 -- 2009-11-30 ; 280000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2010/22619
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att identifiera och presentera planeringsmetoder och exempel på lösningar som främjar en ökad trygghet på gator, parker och gångvägar i staden så att människor kan röra sig och miljöerna nyttjas som tänkt. Den kunskap som idag finns erbjuder ännu inte verktyg för arbete med trygghetsfrågor i praktiska planeringssituationer av befintliga, otrygga miljöer. Här avses grundläggande krav på att olika typer av miljöer exemplifieras och illustreras samt att förslag till lämpliga planeringsprocesser presenteras. Projektet kommer att fokusera på enkla och kostnadseffektiva lösningar i befintliga miljöer som samtidigt ger utrymme för gestaltning och kreativitet när det gäller grönska, markplanering, belysning, skötselnivå, gång- och cykeltrafikföring samt sociala faktorer. Problemet är mycket sammansatt varför projektgruppen är tvärfacklig och samlar både forskare och praktiker, såsom landskapsarkitekter, trafik- och samhällsplanerare. Till gruppen knyts vidare poliser som visat stort intresse för problematiken och aktivt arbetar med trygghet i närmiljön. Projektet inleds med studier av svensk och internationell litteratur i ämnet. Därefter inventeras ett stort antal exempel på situationer som är aktuella för frågeställningen och dessa studeras utifrån ett gestaltnings- och trafiksäkerhetsperspektiv samt vilken form undvikande strategier tar sig. I utvalda fall intervjuas gång- och cykeltrafikanter om upplevda problempunkter för att fånga in kriterier för otrygghet. Den kunskap som framkommit i de kartläggande avsnitten appliceras sedan på två pilotfall. Danderyd och Rågsved, två områden från olika planeringsepoker och med olika socioekonomiska förutsättningar. Områdena analyseras och åtgärdsförslag tas fram och prövas. Metoder och åtgärder stäms av med planerare och nyttjare, dvs. gång- och cykeltrafikanter. Resultatet av projektet väntas bli en projektrapport och en idéskrift med teoretisk genomgång och förslag till arbetsmetoder, idéer och exempel på hur man med god planering kan åtgärda otrygga miljöer i syfte att skapa vackra, trafiksäkra och trygga lösningar. Såväl under arbetets gång som sedan resultaten publicerats arrangeras seminarier och konferenser för arkitekter och planerare.Abstract: The issue of security and safety in urban spaces is imortant in all city-planning. This study adresses known swedish and international experience and exampels of planning and design of the urban environment, to enable an environment with high quality in aspects of aestetichs, security and traffic safety.
Item type:

Powered by Koha