VTI National Transport Research Database

Cyber security vulnerabilities and privacy issues in a multi-agent environment

  • Huq, Asif M
  • Högskolan Dalarna, Universitet eller högskola, 202100-2908
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-04-01 -- 2022-10-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/31775
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet med projektet är att identifiera de framväxande cybersäkerhetsriskerna i en fleragentmiljö och då särskilt de som är relaterade till transportmyndigheter såsom Trafikverket och dess konsulter. Fokus är på att analysera brister i nuvarande riskreduceringsverktyg och identifiera områden för framtida forskning och utveckling.Abstract: The aim of the project is identifying of the emerging cyber security risks in a multi-agent environment, specifically those related to the transport administrator, e.g., the Swedish Transport Administration and other agents in this environment. Highlight the shortcoming of the current risk mitigation tools and suggest areas for future research and improvement.
Item type:

Powered by Koha