VTI National Transport Research Database

Effektiv och säker användning av fjärrstyrda Drönare/RPAS i ATM (RPAS) (Efficient and Safe Use of Remote Drones / RPAS in ATM (RPAS))

  • Frisk, Gunnar
  • SAAB Aktiebolag, Svenskt företag eller organisation, 556036-0793
Sponsors, duration, budget: 2020-03-01 -- 2023-03-31 Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2019/138408
Subject(s): Abstract: Det övergripande målet för projektet är att möjliggöra säkert integration av fjärrstyrt flyg (RPAS/Drönare) i luftrummet med bibehållen flygsäkerhet inom hela ATM-systemet och luftrummet, genom tekniska supportsystem och automation som säkrar separation (där flygtrafikledning saknas) och undviker kollisioner. Därigenom skapas förutsättningar för att skapa nya tjänster/samhällsfunktioner likväl som förbättra befintliga. Det kan t ex vara tjänster för leveranser, övervakning (miljö, brand, säkerhet osv) och på sikt effektiva persontransporter även på korta sträckor såsom i urban miljö. Nyckelteknologin för att möjliggöra ovanstående när piloten ej sitter ombord, är (”Detect and Avoid, DAA). DAA ger fjärrpiloten nödvändigt automationsstöd för flygning bortom synhåll. Primärt fokus för projektet är på s k certifierad kategori av RPAS/drönare, vilket innefattar trafik i kontrollerad och okontrollerat luftrum (luftrumsklass A-G), samt i princip alla större drönare, flygning över folkmassor och i urban miljö, transporter av människor, farligt gods osv. DAA kommer krävas för alla dessa system, men även för s k ”specific cathegory” och även vissa Drönare i kategorin ”Open”. Behovet och marknaden är således stor, åtminstone på sikt. Det finns också en möjlig tillämpning av teknologin inom bemannat flyg (ökad automationsstöd) och andra trafikslag. Säker integration i luftrummet och DAA är också en möjliggörare och nödvändighet för nya operativa koncept som ”flygande taxi” (Urban Air Mobility, UAM, inkl. el-flyg), flygtrafikledning av drönare (UAS Traffic Management, UTM/U-space), samverkan mellan bemannade och obemannade (Manned-Unmanned Teaming, MUM-T). Projektet adresserar primärt målområde ATM men även Luftfart och Samhälle. Se Projektförslag (referens 1) för detaljer. Projektet är en direkt fortsättning på ”SESAR 2020 Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)” (TRV2018/11955). Projektet kommer ta vid direkt där RPAS-projektet slutar, dvs: - SESAR2020 wave 2, projekt PJ13: Bygger vidare på det arbete som gjordes i SESAR 2020 wave 1 PJ10-05 och PJ11-A2 samt inkludera det arbete i wave 1 (PJ13-01) som flyttats till wave 2. - Stödaktiviteter inom standardisering och validering: Fortsätter det arbete som utförts för att stötta SESAR-arbetet och de övergripande målen. Abstract: The overall target for the project is to enable safe and secure integration of remotely operated aircraft (RPAS/Drones) in the airspace with maintained air transport safety levels within the whole ATM system and airspace, through the use of technical support systems and automation that secures safe separation (when ATC is not present) and avoid collisions. The project is a continuation of ”SESAR 2020 Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)” (TRV2018/11955) and consist of three activities that will contribute to the overall objective: - SESAR2020 wave 2 PJ13 - Standardisation - Validation The project is executed in close collaboration with European partners and in some cases international partners (international standardisation). Nationally there is a close collaboration with LFV and also with other authorities such as the Swedish CAA and Defence Material Administration (FMV).
Item type:

Powered by Koha