VTI National Transport Research Database

Mistra SAMS 2

  • Kramers, Anna
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: 2021-01-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/120624
Subject(s): Abstract: Syftet med Mistra SAMS fas 2 är att ge fördjupade insikter om under vilka förutsättningar digitalt stödda tillgänglighets- och mobilitetstjänster kan bidra till en genomgripande omvandling av transportsektorn för att nå långsiktiga hållbarhetsmål med fokus på klimatneutralitet och social rättvisa. Fokus för forskningen i Mistra SAMS fas 2 är de tre perspektiven: medborgare, offentliga aktörer och marknadsaktörer. Den helhetssyn som dessa perspektiv representerar är nyckeln till en bättre förståelse av möjligheterna för en omvandling till ett hållbart system för mobilitet. De Living Labs som skapats av Mistra SAMS kommer att ge en grund för djupgående forskning om alla tre perspektiv. Forskargruppen kommer att fortsätta arbeta med det Living Lab som etablerades i fas 1 d.v.s. Living Lab 2 (LL2) i Tullinge. I detta Living Lab har en lokal jobbhubb varit huvudfokus tillsammans med andra tjänster som utvecklats och testats på en digital plattform, som kan leda till att transporter undviks eller transportsätt byts. I fas 2 av forskningsprogrammet kommer ytterligare ett Living Lab 3 (LL3) att utvecklas och implementeras i Riksten i Botkyrka kommun. Detta Living Lab kommer att utformas för att komplettera den tidigare forskningen när det gäller kontext, deltagare och designinterventioner. LL3 kommer att innebära mer tonvikt på deltagarnas transporter i vardagen. Fokus är att utforska hur man kan byta transportsätten och förbättra transportsystemen för att bidra till hållbar mobilitet och tillgänglighet. Detta inkluderar fritidsresor och ”last-mile” för godsleveranser, att ta barn till aktiviteter och för vissa grupper hur de reser till fritidsstugan. Mistra SAMS-kommunikation i fas 2 kommer att bygga på Mistra Dialogue-metoden för att sprida forskningsresultat till beslutsfattare på olika nivåer i samhället (på global, europeisk, nationell, regional och lokal nivå), privata organisationer, civilsamhället och allmänheten. Abstract: The purpose of Mistra SAMS phase 2 is to provide in-depth insights into the conditions under which digitally supported accessibility and mobility services can contribute to a profound transformation of the transport sector, in order to meet long-term sustainability goals with a focus on climate-neutrality and social justice. At the center of the new research arrangements in Mistra SAMS2 are three perspectives: Citizen perspectives, Policy actors and Market actors (in short: Citizen, Policy, Market). The holistic approach represented by these perspectives is key to a better understanding of opportunities for a transformation to a sustainable transport system. The living labs created by Mistra SAMS will provide a basis for in-depth research on all three perspectives. The research team will continue to work with Living Lab 2 (LL2) in Tullinge. The living lab there is a local work-hub where the main focus has been to develop and test services on a digital platform, which could lead to avoiding transport and shifting modes of transport. In Phase 2 of the research program, an additional Living Lab 3 (LL3) will also be developed and implemented in Riksten in Botkyrka municipality. This living lab will be designed to complement previous research in terms of contexts, participants and design interventions. LL3 will involve more emphasis on participants’ transportation in everyday life. The focus is to explore how to shift the modes of transport used and improve transport systems to contribute to sustainable mobility and accessibility. This includes leisure travel and last-mile freight delivery, taking children to activities and – for some groups – how to get to “weekend homes”. Mistra SAMS communication in Phase 2 will build on the Mistra Dialogue approach to disseminate research results to policy makers at different levels of society (at global, European, national, regional and local level), private organizations, civil society and the general public.
Item type:

Powered by Koha