VTI National Transport Research Database

Styrning mot ökad punktlighet (Steering towards increased punctuality)

  • Post, Niklas
  • Institutet för personal- och företagsutveckling (IPF), Svenskt företag eller organisation, 556272-8344
Sponsors, duration, budget: 2020-03-15 -- 2020-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/26594
Subject(s): Abstract: Projektet styrning i modern myndighet ämnar demonstrera en lösning, teknisk, metod, arbetssätt, process, informationstillgång etc för 1. Operativ trafikinformering 2. Trafikplanering 3. Operativ trafikplanering 4. Analys av järnvägssystemets kapacitet 5. Operativ trafikledning (både vid normal- och störning) Projektet har ambitionen att demonstrera lösning som omfattar • Nya och förbättrad digital lösningar som tillgängliggör information för optimerade logistikupplägg. • Utvecklade metoder för att skapa robusta prediktioner och prognoser av störningar kopplat till järnväg. • Bättre informationsplattformar, metoder och processer kopplat till en rullande daglig tågplan samt operativ drift för utförande av banunderhåll, godstransporter och persontrafik inom järnväg. • Utveckling av förutsättningar och underlag för realtidskommunikation i samverkan med andra aktörer • Informationstjänster och styrmedel som bidrar till trafikslagsövergripande tillförlitlighet och effektivitet i transportsystemet. • Effektivare processer och tjänster genom delad information. • Förbättrade informationssystem som hjälper olika kundgrupper i sina multimodala resval, där realtidsinformation och prediktion finns med. Trafikanter kan välja alternativa vägar och färdmedel utifrån Mobility as a Service. • Planering utifrån robusta förutsättningar. • Utveckling av planering och analyser, tydliga arbetssätt och stärkt samverkan internt och externt. • Effektivare arbetssätt att ta fram trafikinformation • Effektivare arbetssätt att trafikleda järnväg Abstract: 1. Operational traffic information 2. Traffic planning 3. Operational traffic planning 4. Analysis of the capacity of the railway system 5. Operational traffic management (both normal and interfering) The project has the ambition to demonstrate a comprehensive solution • New and improved digital solutions that make information available for optimized logistics arrangements. • Developed methods for creating robust predictions and forecasts of rail-related disruptions. • Better information platforms, methods and processes linked to a rolling daily train schedule as well as operational operations for the provision of railway maintenance, freight transport and passenger transport within the railway. • Development of conditions and basis for real-time communication in collaboration with other actors • Information services and instruments that contribute to the overall reliability and efficiency of the transport system. • More efficient processes and services through shared information. • Improved information systems that help different customer groups in their multimodal travel choices, including real-time information and prediction. Road users can choose alternative routes and means of transport based on Mobility as a Service. • Planning based on robust conditions. • Development of planning and analysis, clear working methods and strengthened collaboration internally and externally. • More efficient ways of producing traffic information • More efficient working methods for managing traffic by railProjektet styrning i modern myndighet ämnar demonstrera en lösning, teknisk, metod, arbetssätt, process.
Item type:

Powered by Koha