VTI National Transport Research Database

YardCDM Demo (YardCDM Demo)

  • Per, Gefvert
  • RISE Viktoria AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4339
Sponsors, duration, budget: 2022-04-01 -- 2024-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/92811
Subject(s): Abstract: Som ett led i att öka hela transportsystemets effektivitet, behöver dess ingående noder effektiviseras och optimeras. YardCDM, Yard Collaborative Decision Making, är ett koncept för digital samverkan som syftar till att bidra till optimering av bangårdar som en nod, och integrera dess utförande, i det större transportsystemet. En sådan transportnod har också förmågan att samverka med andra noder, vilket möjliggör transportslagsövergripande koordination och samordning. Samordnat utförande hos bangårdar och transportnoder i transportsystemet är viktig både för att bidra till FN´s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 och strategin med att flytta över godstransporter från väg till sjöfart och järnväg. YardCDM konceptet bygger på att en samlad lägesbild delas av involverade aktörer som grund för ökade planeringsförutsättningar och underlag för beslut för en bättre samordning av resurser och infrastruktur samt ökad informationstransparens. Sådan samlad lägesbild bidrar till att möta de högre krav på nyttjandegrad av befintlig infrastruktur som ställs på grund av en allt högre belastning, vilket även kräver en högre koordinationsförmåga bland aktörer i järnvägstransportsystemet men även till andra noder, oavsett transportslag. Målsättningen med YardCDM Demo är att visualisera och utvärdera hur digital samverkan enligt konceptet YardCDM kan möjliggöra en samlad lägesbild som grund för involverade aktörers beslutsfattande med bland annat ökad planeringsförmåga och förbättrad punktlighet och leveransprecision som förväntade effekter. YardCDM Demo kommer genom demonstratration i verklig miljö identifiera krav på digital samverkan och påvisa konkreta åtgärder som kan införas för att minska störningar och öka effektiviteten på bangården som en viktig nod i tågsystemet. Vid sidan om att engagera de aktörer som är involverade i rangergårdsoperationer vid Malmö Godsbangård kommer demonstrationsprojektet också att engagera Copenhagen Malmö Port (CMP), Trelleborgs hamn samt den närliggande kombiterminalen som opereras av Mertz. Projektet betraktas även som en åtgärd i TTT (Tillsammans för tåg i tid) främst inom effektområdet Avgångstid/Noder. TTT är också mottagare av resultatet av projektet, tillsammans med övriga medverkande aktörer. Abstract: To increase the efficiency of the entire transport system, its constituent nodes need to be streamlined and optimized. YardCDM, Yard Collaborative Decision Making, is a concept for digital collaboration that aims to contribute to the optimization of railway yards, and integrate its execution, in the larger transport system. Such a transport node also has the ability to cooperate with other nodes, which enables multi-modal coordination and synchronization. Coordinated execution of railway yards and other transport nodes in the transport ecosystem is important both for contributing to the UN's sustainability goals according to Agenda 2030 and the strategy of moving freight transport from road to sea and rail. The YardCDM concept is based on that situational awareness is shared among the involved actors as a basis for increased planning conditions and a basis for decisions for better coordination of resources and infrastructure as well as increased information transparency. Such situational awareness thus contributes to meeting the higher requirements for enhanced utilization of existing infrastructure due to an increasing demands of railway transports. The goal of the YardCDM Demo is to visualize and evaluate how digital collaboration according to the YardCDM concept can enable situational awareness as a basis for involved actors' decision-making contributing to increased planning ability, improved punctuality, enhanced delivery precision. Through demonstrations in an authentic setting, YardCDM Demo will identify requirements for digital collaboration and demonstrate concrete measures that can be introduced to reduce disruption and increase the efficiency of the railway yard as an important node in the train system. Besides engaging the actors involved in the Yard operations at the Yard in Malmö, the project will also engage Copenhagen Malmö Port (CMP), the Port of Trelleborg, and the combi-terminal operated by Mertz. The project is also considered a measure in TTT (Tillsammans för Tåg I tid) mainly within the effect area Departure time / Nodes. TTT is also the recipient of the results of the project, together with other participating actors.
Item type:

Powered by Koha