VTI National Transport Research Database

Modellering av sjöfartens konkurrenskraft (analys av sjötransporter med AIS-data) (Modelling of the competitiveness of sea transports (analysis of sea transports with AIS-data))

  • Vierth, Inge
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: 2019-03-01 -- 2020-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2019/14641
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet handlar om att utifrån positioneringsdata för fartyg 2007 – 2018 och andra statistikkällor och estimat ur Samgodsmodellen, undersöka möjligheterna att studera hur åtgärder och teknisk utveckling m.m. påverkat logistiksystemet. Projektet sammanställer en databas med fartygsrörelser mellan hamnar och kopplat till annan statistik nås en beskrivning av hur fartygstransporter utvecklats över tid. Här görs även ekonometriska skattningar. I projektet studeras hur policyförändringar, investeringar, teknisk utveckling m.m. över tid har påverkat: - val av transportkedjor och lastbärare, - val av fartygstyper och fartygsstorlekar, - avgångsfrekvenser och hastigheter, - val av hamn - transportupplägg (linjetrafik, anropsstyrd trafik eller slingor) - samlastning av svenskt och/eller utländskt gods - och i vilken mån dessa faktorer är varugrupps- eller relationsspecifika. Abstract: The project use positioning data for sea vessels 2007 – 2018 and other sources of statistics and estimates from the Samgods model, to investigate the possibility to study how different measures and technical development etc. has affected the logistic system. The project sets up a database with vessel movements between ports and together with other statistics makes a descriptions of how transport with sea vessels has developed over time. Also econometrical estimations will be made. The project will study how different policys, investments, technical development etc. has affected the development of: - Choice of transport chain and load carrier - Choice of vessel type and vessel size. - Departure frequencies and speeds - Choice of port - Choice of transport type (regular traffic, transport on demand, loops transport) - Consolidation of Swedish or foreign goods - and in what way these factors is commodity or transport relation specific.
Item type:

Powered by Koha