VTI National Transport Research Database

Pilotstudie av en helelektrifierad tunneldrivning för Norrbotniabanan (Pilot study of a fully electrified tunnel for the Norrbotnia line)

Sponsors, duration, budget: 2022-05-01 -- 2024-03-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/55133
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till Norrbotniabanan (NB)s projektet att genomföra och följeforska hela systemet för en helelektrifierad tunneldrivning genom Ersmarksberget på delsträcka Umeå-Sundbäck. Alla arbetsmoment ska ske med nätanslutna eller batteridrivna maskiner. Projektet kommer förmodligen att bli det första helelektrifierade infrastrukturprojektet i världen. Vid ett av påslagen planerar NB att låta entreprenören använda batteridrivna anläggningsmaskiner för last och utfrakt av bergmassor. Syftet med projektet är samla kunskap för att identifiera utvecklingsbehov för att elektrifierade lösningar i stort ska fungera för bygg- och anläggningsbranschen samt dra lärdomar för planering och utförande av likande arbeten inom Trafikverket.Abstract: The project aims at the Norrbotniabanan project to implement and follow-up research on the entire system for a fully electrified tunnel drive through Ersmarksberget on the Umeå-Sundbäck section. All operations will be performed with machines either connected to a fixed electrical network, or battery-powered machines. The project will probably be the first fully electrified infrastructure project in the world. At one of the tunnel openings, NB plans to allow the contractor to use battery-powered construction machinery for loading and unloading of rock masses. The purpose of the project is to gather knowledge to identify development needs for electrified solutions to generally work for the construction industry and to draw lessons for planning and execution of similar work within the Swedish Transport Administration.
Item type:

Powered by Koha