VTI National Transport Research Database

Provning och utvärdering av alternativa effektiva metoder för vegetationsreglering i spår (Testing and evaluation of alternative effective methods for vegetation regulation in tracks)

Sponsors, duration, budget: 2022-05-01 -- 2025-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2022/55506
Subject(s): Abstract: För närvarande arbetar många europeiska järnvägsinfrastrukturförvaltare med att göra en kursändring av strategin för vegetationsreglering. Det innebär att vegetationsregleringskoncept som bara innehåller kemisk bekämpning överges och ersätts med koncept som baseras på flera olika metoder. Trafikverket måste hänga med i kursändringen. Nya metoder och koncept behöver tas fram för att ersätta eller komplettera kemisk ogräsbekämpning. Dessutom måste kostnadseffektiva metoder för hantering av invasiva arter utvecklas. Detta projekt handlar därför om att prova och utvärdera alternativa metoder för vegetationsreglering, inklusive bekämpning av invasiva arter. Det är ett viktigt bidrag i Trafikverkets arbete med att utveckla ett effektivt, modernt och hållbart underhåll av väg och järnväg. Projektets resultat ska kunna användas som underlag inför innovationsupphandlingar för att med marknadens hjälp, få fram effektiva fungerande metoder för vegetationsregling inom järnväg. Abstract: Many European railway infrastructure managers are currently working to change the course of their vegetation regulation strategy. This means that vegetation control concepts that only contain chemical weed control are abandoned and replaced with concepts based on several different methods. The Swedish Transport Administration must keep up with the change of course. New methods and concepts need to be developed to replace or supplement chemical weed control. In addition, cost-effective methods for managing invasive species must be developed. This project is therefore about testing and evaluating alternative methods for vegetation regulation, including control of invasive species. It is an important contribution to the Swedish Transport Administration's work to develop efficient, modern and sustainable maintenance of roads and railways. The results of the project must be able to be used as a basis for innovation procurement in order to, with the help of the market, develop effective working methods for vegetation control within the railway.
Item type:

Powered by Koha