VTI National Transport Research Database

Effekter av buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik - tågbonus, skillnader och samverkan mellan tåg- och vägtrafik (TVANE) (Noise and vibration from train and road traffic (TVANE))

  • Öhrström, Evy
  • WSP Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556057-4880
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2006-01-01 -- 2011-06-30 ; 1000000 kronorRegistration number:
  • Banverket S 053174/AL50
  • Trafikverket 2010/23572
Subject(s): Online resources: Abstract: För att göra planering av buller- och vibrationsreducerande åtgärder effektivare och därigenom minska risken för uppkomst av hälsoeffekter, är det viktigt att ha kunskap om kopplingen mellan buller och vibrationer från tåg- och vägtrafik. Dels är det viktigt att studera den så kallade tågbonusen, dvs att tågbuller är mindre störande än vägtrafikbuller, och dels deras samverkan när boende är utsatta för både buller från tåg- och vägtrafik. Dessutom är det viktigt att ha kunskap om hur vibrationer från tågtrafik påverkar dels i sig, och dels i samverkan med buller. Projektet avser behandla dessa frågor genom enkätundersökningar, mätningar i fält samt studier i sömnlaboratorium.Abstract: The purpose of the study is to get knowledge of interplay of traffic noise and vibrations and of impact on health. In this case there is a focus on if there is evidence for a so called "railbonus", that at the same level railway noise is perceived as less annoying than road traffic noise both in terms of general annoyance and sleep disturbances.
Item type:

Powered by Koha