VTI National Transport Research Database

Digital Transport Southern Stockholm (DTSS) (huvudstudie) (Digital Transport Southern Stockholm (DTSS))

  • Eriksson, Jonas
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: 2022-05-01 -- 2023-10-31 Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2022/37336
Subject(s): Online resources: Abstract: Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer 2045 och för detta krävs en omställning av transportsektorn. Ett tekniksprång för fordon och transportsektorn pågår, som gör att sektorn snabbt behöver förhålla sig till automation, digitalisering och uppkopplade lösningar. Viktiga komponenter i klimatomställningen är introduktionen av hållbara drivmedel, med elektrifiering som en viktig del. Att knyta samman godstransporter kring noder som hamnar är en viktig del av omställningen, men möter koordineringshinder och lärandeutmaningar. Med den nyetablerade hamnen i Norvik vid Nynäshamn skapas nya möjligheter i Stockholmsregionen för smarta och effektiva logistiklösningar, som binder ihop sjöfarten med hamnar och terminaler, väg- och järnvägstransporter och viktiga noder i logiska samband med hållbara flöden. Från hamnen i Norvik löper både väg 73 och Nynäsbanan mot Stockholm via flera viktiga noder för transporter och logistik-, verksamhets- och handelsområden. Väg 259, Södertörnsleden, som nu är föremål för åtgärder, ingår därtill som en naturlig del i projektets geografi. Digital Transport Southern Stockholm (DTSS) har målet att genom forskningsbaserad kunskap, modellgenerering och simulering etablera en samsyn mellan väsentliga aktörer i den södra delen av Stockholmsregionen kring hur smarta, multimodala verksamhets- och styrningsformer kan etableras för godstransporter, som möter kraven på transporteffektivitet, klimatanpassning och trafiksäkerhet. Resultaten kommer både externa aktörer/partners och Trafikverket till del, för Trafikverket som konkreta krav på väganläggningen. Målet uppnås genom en utvecklad partnersamverkan mellan starka aktörer inom näringsliv, offentlig sektor och forskning med en gemensam vilja att öppna för innovation och nyskapande. Tydliga aktiviteter i successiva steg ger överblick och framdrift i projektet. Genom att sikta på skalbarhet i lösningar och praktiska tillämpningar ger DTSS förutsättningar för lärande i regionen, men också i ett vidare geografiskt perspektiv. Projektet är också en viktig delaktivitet inom Digitaliseringsprogrammets samverkansarenor. Abstract: Sweden aims to become one of the world's first fossil-free welfare states by 2045, and this requires a restructuring of the transport sector. Important components in this work are the introduction of sustainable fuels and the electrification of the transport sector to a greater extent. At the same time, a technological leap is underway for vehicles and the transport sector, which needs to deal quickly with automation, digitization and connected solutions. With the newly established port in Norvik at Nynäshamn, new opportunities are created in the Stockholm region for smart and efficient logistics solutions, which connect shipping with ports and terminals, road and rail transport and important nodes in logical connections with sustainable flows. From the port in Norvik, both road 73 and the Nynäs line run towards Stockholm via several important nodes for transport and logistics, operations and trade areas. Through research-based knowledge, model generation and simulation, Digital Transport Southern Stockholm (DTSS) aims to establish a consensus between key players in the southern part of the Stockholm region on how smart, multimodal forms of operation and governance can be established for freight transport that meet the requirements for transport efficiency, climate adaptation and traffic safety. The goal is achieved through a developed partnership between strong actors in business, the public sector and research with a common will to open up for innovation and innovation. Clear activities in defined steps provide an overview and progress in the project. By aiming for scalability in solutions and practical applications, DTSS provides the conditions for learning in the region, but also in a broader geographical perspective.
Item type:

Powered by Koha