VTI National Transport Research Database

Inverkan av fordonsdäckens egenskaper på vägars nedbrytning (Effect of tire characteristics on pavements damage)

  • Jelagin, Denis
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: 2021-12-01 -- 2025-03-01 Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2021/130208
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utveckla experimentella och modellverktyg för att kvantifiera inverkan av fordonsdäckens egenskaper på nedbrytning av vägyta. En finit elementmetod för interaktionen mellan däck och vägyta kommer utvecklas, verifierad och använd för att utvärdera kontakttryck vid olika körscenarier, vägyteegenskaper, och däcksegenskaper. Experimentella metoder som lämpar sig för utvärdering av nedbrytning av vägyta kommer utvecklas. Experimentella och numeriska verktyg utvecklade inom projektet förväntas utgöra en tydlig kvantitativ koppling mellan däckens egenskaper och vägyteskada. Vidare förväntas resultaten ge råd och riktlinjer för val av slitlager och dimensionering utifrån sambanden melan däck och vägyta.Abstract: The project aims to develop experimental and modeling tools for quantifying the effect tire parameters have on pavement surface damage. A finite element (FE) model of tire-surface interaction will be developed, verified and used to evaluate normal and tangential contact tractions arising at various driving scenarios, pavement surface conditions and tire parameters. Experimental methods suitable for evaluation of damage induced in pavements surface courses will be proposed. The experimental and numerical tools developed under the project are expected to provide an explicit quantitative link between tire parameters and pavement damage. Based on the obtained results, the intention is to provide the guidelines for surface course material and structural design optimization from tire-road interaction considerations.
Item type:

Powered by Koha