VTI National Transport Research Database

Samgods PWC-matriser och varuvärdesprognoser – metodskattning och framtagning (Samgods PWC-matrices and commodity value forecasts – estimation and production)

  • Edwards, Henrik
  • SWECO Society AB, Svenskt företag eller organisation, 556949-1698
Sponsors, duration, budget: 2022-09-15 -- 2024-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/21878
Subject(s): Online resources: Abstract: Samgods är en nationell modell för framtagning av prognoser och analyser på godstransport- och godstrafikområdet. För mer information om Samgodsmodellen, se Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/samgods Vartannat år tas det fram nya s.k. basprognoser för person- respektive godstransporter och vart fjärde år genomförs en stor uppdatering av övergripande förutsättningar för prognoserna, däribland godstransportefterfrågan. Samgods behöver nu förses med data som beskriver efterfrågan på godstransporter inom Sverige, och även till, från och genom landet. Denna transportefterfrågan beskrivs av s.k. PWC-matriser (Producer, Warehouse, Consumer) och behövs både för ett utgångsläge och för ett framtida år. Att ta fram dessa PWC-matriser inkluderar ett flertal metodkrävande delsteg, och tillämpad forskning är nödvändig för att metoderna för framtagning av PWC-matriserna ska vara så väl anpassade som möjligt till förändrade förutsättningar.
Item type:

Powered by Koha