VTI National Transport Research Database

Målstyrd mobilitet - förstudie (Goal-oriented mobility - pilot study)

  • Sanne, Johan M
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Svenskt företag eller organisation, 556116-2446
Sponsors, duration, budget: 2021-11-01 -- 2023-02-28 Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2020/119125
Subject(s): Online resources: Abstract: Ökad transporteffektivitet, tillsammans med en övergång till biodrivmedel och elektrifiering, är en utpekad nyckelstrategi för att dels uppnå transportsektorns klimatmål avseende 70-procents minskade utsläpp 2010–2030 och nollutsläpp till 2045, dels uppnå socialt hållbara lokalsamhällen. Förstudiens syfte är att identifiera nödvändiga komponenter för det tidiga planeringsskedet med att komma överens om mål, metoder och åtgärder för transport- och samhällsplanering i samverkan mellan olika aktörer för att nå transporteffektivitet och andra hållbarhetsmål. Vår hypotes är att nödvändiga komponenter kan återfinnas inom litteraturen för två forskningsområden: 1) Åtgärdspaket för transporteffektivitet med synergieffekter för andra hållbarhetsmål 2) Processer, arenor och metoder för utformning av gemensamma målbilder Förstudien förväntas bidra till en utvecklad kunskap om processer för att arbeta med målstyrning och transporteffektivitet. Vidare förväntas resultatet bidra till att stärka Trafikverkets metoder för samverkan med kommuner och regioner men även andra externa intressenter såsom näringsliv och den idéburna sektorn. Resultat från projektet förväntas även generera kunskap om hur samlade styrmedelspaket och samverkansplanering skulle kunna integreras i Trafikverkets planeringsprocesser framgent. Förstudien förväntas också leda till ökade kunskaper om hur en huvudstudie kan utformas för att knyta an till och komplettera tidigare och pågående arbete inom dessa områden. Förstudien förväntas leda till en struktur för en huvudstudie som är förankrad hos berörda aktörer som kan tänkas delta.Abstract: Increased transport efficiency, together with a transition to biofuels and electrification, is a key strategy for achieving the transport sector's climate target of 70 per cent reduced emissions in 2010–2030 and zero emissions by 2045 and achieving socially sustainable local communities. The purpose of the pilot study is to identify necessary components for the early planning stage through agreeing on shared goals, methods and measures for transport and community planning in collaboration between different planning actors and other stakeholders to achieve transport efficiency and other sustainability goals. Our hypothesis is that necessary components can be found in the literature for two research areas: 1) Package for transport efficiency measures with synergy effects for other sustainability goals 2) Processes, arenas and methods for designing common target images The pilot study is expected to contribute to a developed knowledge of processes for working with goal management and transport efficiency. Furthermore, the results are expected to contribute to strengthening the Swedish Transport Administration's methods for collaboration with municipalities and regions, but also other external stakeholders such as business and NGOs. Results from the project are expected to generate knowledge about how integrated packages and collaboration planning could be integrated into the Swedish Transport Administration's planning processes in the future.
Item type:

Powered by Koha