VTI National Transport Research Database

Stärkt planeringssamverkan för transportsystemets klimatomställning i funktionella geografier (Strengthened planning collaboration for the transport system's climate change in functional geographies)

  • Witzell, Jacob
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-05-02 -- 2023-12-01 Registration number:
  • Trafikverket 2022/7539
Subject(s): Abstract: Tidigare förstudie (Witzell 2021) har identifierat ett behov av stärkt trafikstrategisk planeringssamverkan för att stödja kommuners och statliga myndigheters åtaganden och mål om hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Olika aktörers analyser, bedömningar och planeringsåtgärder drar idag åt delvis olika håll, vilket medför att synergier inte tillvaratas, och att olika aktörers insatser blir fragmenterade och förlorar i effektivitet. Under 2020 och 2021 har ett drygt 20-tal kommuner, liksom Trafikverket och andra myndigheter, åtagit sig att bidra till en påskyndad omställning inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. Åtagandet handlar bl.a. om att prova nya arbetssätt och stärka koordinering mellan åtgärder. Förstudien visar att såväl kommuner som samhällsplanerare på Trafikverket ser behov av utvecklade dialog- och samverkansarenor för att i tidigt skede belysa och hantera avvägningsfrågor i planeringen, bättre koordinera insatser utifrån ett systemperspektiv, samt hantera glapp i planeringsramverk, analysmetoder och rådande kunskapsläge. Föreliggande projekt avser att utifrån identifierade behov samla två särskilt utvalda kommuner (Umeå och Göteborg), Trafikverkets regionala organisationer (med stöd från Trafikverket nationellt) samt andra regionala planeringsaktörer för att klargöra och specificera vad en stärkt planeringssamverkan behöver handla om i praktiken, vilka förutsättningar för samverkan som föreligger idag (både hinder och möjligheter) samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att få till stånd ett välfungerande, koordinerat och målinriktat samarbete. Syftet är att identifiera och utveckla principer och arbetsformer för fördjupad strategisk planeringssamverkan samt gemensamma analyser och kunskapsbyggande mellan Trafikverket, kommuner och regionala planeringsaktörer i relevanta funktionella geografier. Detta förväntas stärka förutsättningarna att uppnå de berörda aktörernas målsättningar och åtaganden för transportsystemets omställning. Projektet är tänkt att fungera som en utforskande och kapacitetsbyggande insats på ca 6 månader. I ett nästa steg är avsikten att ta resultaten vidare i ett mer omfattande projekt tillsammans med fler kompetenser och organisationer. Projektet knyter an till Trafikverkets åtaganden inom ramen för Viable Cities, samt identifierade utvecklingsbehov i Trafikverkets FoI-plan som rör förmåga till samverkan och stärkt interaktion mellan planeringsaktörer på olika planeringsnivåer, liksom mellan olika perspektiv och kunskapsområden i planeringen. Det finns goda förutsättningar att i närtid nyttiggöra projektresultat i översiktsplanering, regional planering och nationell infrastrukturplanering. Dessa kopplingar till andra processer och etablering av relationer med relevanta kompetenser och organisationer kommer utgöra viktiga delar i den centrala workshopseri samt övriga projektaktiviteter som genomförs under hösten 2022. Projektresultat kan även vara till nytta för andra städer och stadsregioner som åtar sig att påskynda åtgärder för att nå klimat- och hållbarhetsmål, bland annat i Viable Cities. Projektet grundas i en praktik- och handlingsinriktad förståelse av frågor som rör styrning, planering och hållbarhetsomställning. Projektet genomförs genom en serie väl förberedda workshops, med utrymme för samskapande och gemensamt lärande. Det aktörsgemensamma arbetet är i linje med Viable Cities ambition att bl.a. stödja nya former för organisering och styrning, samverkan mellan stat och kommun, utveckling av policy- och beslutsprocesser, och reflexivt lärande och kompetensutveckling. Avsikten är att formerna för samverkan och kunskapsbyggande tillämpas praktiskt och utvärderas i ett efterföljande projekt med start 2023.Abstract: A preceding pre-study (Witzell 2021) has identified a need to strengthen strategic planning collaboration in order to support municipalities and national agencies in their commitments and targets for sustainability and climate mitigation. Current analyses, assessments and planning measures among various actors deviate, which results in lost synergies, and that actions taken by different actors become fragmented and less efficient. During 2020 and 2021, about 20 municipalities, as well as the Swedish Transport Administration (STA) and other national agencies, have committed to advance the climate transition within the strategic innovation program Viable Cities. The commitment includes, among others, to try new ways of working, and to strengthen coordination among actions. The pre-study shows that municipalities as well as planners in the STA recognize a need for developed arenas for dialogue and collaboration at early planning stages which clarifies and deals with trade-offs, coordinates actions on a systems level, and handles gaps in planning frameworks, analytical methods and the state of knowledge. This project intends to clarify and specify what a strengthened strategic planning collaboration needs to regard in practice, what the current conditions for collaboration are (both obstacles and opportunities) and which actions that need to be taken to establish a functioning, coordinated and goal-oriented collaboration. The work will be carried out with Umeå and Göteborg municipalities, related STA regional organizations (with support from STA nationally), and other regional planning actors. The aim is to identify and develop principles and working models for strategic planning collaboration, common analyses and knowledge development among STA, municipalities and regional planning actors in relevant functional geographies. This is expected to strengthen conditions to achieve the actors’ objectives and commitments for the transition of the transport system. The project is intended to function as an explorative and capacity building effort during approximately 6 months. In a next step, the intention is to take the results further in a more extensive project which includes additional competences and organizations. The project directly relates to STA commitments within Viable Cities, as well as identified development needs formulated in the STA research plan, which regards capacity for collaboration and strengthened interaction among planning actors on different tiers of government, as well as between different issues and knowledge areas in planning. There are favorable conditions to make use of project results in municipal comprehensive planning, regional planning and national transport and infrastructure planning. These connections to other processes, and the strengthening of relations among relevant competences and organizations, will form part of the project and its central workshop series during the autumn 2022. Project results will also be of value for other cities and urban regions which commit to advance transition commitments, for example in Viable Cities. The project is grounded in a practice and action-oriented understanding of governance, planning and sustainability transitions. During the project time, a series of well-prepared workshops are carried out, which provide space for co-creation and joint learning. This co-creative approach is in line with the ambition in Viable Cities to support new forms for organizing and governing, collaboration between national and local authorities, development of policy- and decision making processes, and reflexive learning and development of competences. The ambition is to apply and evaluate the forms for strengthened collaboration in functional geographies through practical work in a subsequent project, starting 2023.
Item type:

Powered by Koha