VTI National Transport Research Database

Metodik för stabilisering av muddermassor (Methodology for stabilization of dredged material)

  • Lindh, Per
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-03-01 -- 2024-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/22354
Subject(s): Abstract: Byggande av infrastruktur innebär stor klimat- och miljöbelastning där en bidragande faktor är användning av högkvalitativa fyllnadsmaterial såsom krossad sten. En möjlig åtgärd, för att minska klimat- och miljöbelastningen kopplad till byggande av infrastruktur, är att istället använda restmaterial som fyllnadsmassor. Med ökad fokus på att åtgärda föroreningsspridningen har stabilisering/ solidifiering blivit ett alternativ för att både ta hand om föroreningen men också att återanvända muddermassorna i olika typer av konstruktioner. Användning av stabiliserade muddermassor minskar inte enbart miljöbelastningen direkt kopplad till byggande av stora infrastrukturprojekt utan omhändertagande av muddermassorna, som ofta är förorenade, fungerar som skyddslösning mot urlakning till vattendrag. Detta eftersom massorna i annat fall läggs på deponi. Projektet kommer att resultera i praktiskt tillämpbara riktlinjer för stabilisering av förorenade muddermassor där minimering av läckaget av föroreningar är en avgörande faktor. Projektet kommer därför att bidra till en miljömässigt och kostnadseffektiv hållbar utveckling av samhället i stort genom att resultaten kan användas för att optimera nya projekt med hänsyn till naturresurser och behandling av förorenade massor. Projektets resultat svarar därför väl upp mot Trafikverkets krav inom det aktuella delområdet ”metoder för att minimera negativ påverkan och utveckla positiva miljökonsekvenser”.Abstract: Construction of infrastructure often means a considerable environmental impact, where a contributing factor is the use of high-quality filling materials such as crushed rock material. One possible measure, to reduce the climate and environmental impact associated with the construction of infrastructure, is to use residual filling materials instead. With an increased focus on addressing the spread of pollution, stabilization/ solidification has become an alternative for both taking care of the pollution but also for reusing dredging material in different types of structures. The use of stabilized dredged material not only reduces the environmental impact directly linked to the construction of large infrastructure projects, but leaching to watercourses from the dredged material are also prevented. This, because the masses are otherwise placed in landfill. The project will result in practically applicable guidelines for stabilization of contaminated dredged material where minimizing the leakage of contaminants is a decisive factor. The project will therefore contribute to an environmentally and cost-effective sustainable development of society at large by the results can be used to optimize new projects with regard to natural resources and treatment of polluted masses. The project's results therefore correspond well with the Swedish Transport Administration's requirements in the relevant sub-area "methods for minimizing negative impacts and developing positive environmental consequences".
Item type:

Powered by Koha