VTI National Transport Research Database

Silt – utveckling av metodik för parameterbestämning och sättningsberäkning- etapp 2. (Silt - development of methodology for parameter determination and settlement calculation stage 2.)

  • Vesterberg, Bo
  • Statens geotekniska institut (SGI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0712
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-04-01 -- 2025-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2021/26531
Subject(s): Abstract: Projektets huvudmål är att ta fram en metodik för att bestämma siltjordars sättningsegenskaper och sättningsparametrar samt föreslå metod(-er) för sättningsberäkningar med analytiska och/eller numeriska modeller. I samarbete med järnvägsprojektet Ostlänken byggs provbankar på siltjord för sättningsuppföljningar. Kopplat till detta genomförs ett omfattande program med mätningar i fält av sättningar, portryck och jordtryck samt fält- och laboratorieförsök. Försöksmetoder och resultat i fält- och laboratorium för bestämning av parametrar till beräkningsmodeller utvärderas. Analytiska och numeriska modeller för sättningsberäkningar studeras och prediktering av sättningar genomförs och jämförs med uppmätta resultat.Abstract: The main objective of the project is to develop a new working procedure to determine settlement properties and parameters of silt and to suggest method (methods) for settlement predictions using analytical or/and numerical models. In cooperation with the Swedish rail road project Ostlänken, test embankments are built on silt. An extensive programme for in situ measurements of settlement, pore pressure and earth pressure, and for field and laboratory tests are conducted. Field and laboratory test methods and results for evaluation of model parameters are evaluated. Analytical and numerical models for settlement calculations are studied and predicted and measured results compared.
Item type:

Powered by Koha