VTI National Transport Research Database

Shared space: Samspelet mellan olika trafikantgrupper (Shared space: The interaction between different road user groups)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-11-01 -- 2023-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/114531
Subject(s): Online resources: Abstract: Shared space avser en yta som är gemensam för oskyddade och skyddade trafikanter och som ska inbjuda till ett levande stadsrum för alla. Medan vi i ett tidigare FoI-projekt (Wallén Warner, Patten och Sörensen, 2019) undersökte fotgängarnas upplevelse av shared space kommer vi i det föreslagna projektet fokusera på bilisters upplevelse av utformningen samt samspelet mellan olika trafikantgrupper. Projektet består av tre olika delstudier - en litteraturstudie, en Q-studie (som mäter bilisternas upplevelse av utformningen) samt en beteende- och konfliktstudie (som mäter samspelet mellan olika trafikantgrupper). Q-studien samt beteende- och konfliktstudien kommer att genomföras på Fiskaretorget i Västervik med och utan stora blomkrukor utplacerade på ytan. Som referensyta kommer vi att använda korsningen Drottning Kristinas väg och Lindstedtsvägen mellan Östra station och KTH i Stockholm. Syftet med det föreslagna projektet är att kunna ge rekommendationer för hur shared spaces bör utformas för att utgöra ett attraktivt stadsrum och en säker trafikmiljö för både bilister och fotgängare. Tanken är att dessa rekommendationer på sikt ska kunna arbetas in i VGU och GSM-handboken.Abstract: A shared space, in the context of road transport, refers to an area that is shared by unprotected and protected road users and is intended to facilitate a living city space for everyone. In a previous FoI-project (Wallén Warner, Patten and Sörensen, 2019) we investigated pedestrians 'experience of shared space. In the proposed project will instead focus on drivers experience of the design as well as the interaction between different road user groups. The project includes three different parts - a literature study, a Q-study (measuring drivers experience of the design) and a behavioral and conflict study (measuring the interaction between different road user groups). The Q-study and the behavioral and conflict study will be conducted with and without large flower pots deployed on Fiskaretorget in Västervik. As a reference site we will use the intersection Drottning Kristina's väg and Lindstedtsvägen between Östra station and KTH in Stockholm. The aim of the proposed project is to make recommendations for the design of shared spaces for them to be attractive living spaces as well as safe traffic environment for drivers as well as for pedestrians. The idea is that these recommendations, in the long run, should be worked into the VGU and GSM handbook.
Item type:

Powered by Koha