VTI National Transport Research Database

BIG B2016-11 Tolkning av dynamiska mätingar, del 2 (Interpretation of dynamic measurements Part 2)

  • Laue, Jan
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-02-15 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/27442
Subject(s): Abstract: I första delen av projektet har mätdata från spårlägesmätningar analyserats med avseende på frekvensinnehållet i erhållna vibrationsmätningar för att därmed få kopplingar till egenskaper i olika jordlager under spåret. Tre huvudsakliga och användbara områden av sådana analyser identifierades. De har olika syften och användningsområden. De är: i/generell undersökning av underliggande jordlager och deras tillstånd, ii/identifiering av mjuka och lösare jordlager samt iii/kontroll av tjocklek och kvalitet hos ballastlager. Denna del två av projektet kommer att vara mera specifik och arbetet fokuseras mot att möjliggöra en mera allmän användning av metoden. Det medför att Trafikverkets information om spårets kvalitet ökar och förbättras. Projektresultaten ska utmynna i användarvänliga metodiker för: i/övergripande identifiering och beskrivning av oregelbundenheter längs spåret, ii/ kontroll av ballast vad avser tjocklek och materialkaraktäristika, iii/identifiering av mjuka och därmed mera deformationsbenägna jordlager längs spåret samt iv/identifiering av hur underliggande material förändras med tiden i form av nedbrytning och deformationer. Abstract: In the first part of the project data retrieved by regular track alignment measurements was analysed regarding their frequency content in order to find analogies to subsoil properties. Three areas of use of the data where identified (general screening of the subsoil conditions, identifying soft soil deposits in extend and stiffness and controlling of the ballast layers) serving different purposes, which shall be detailed in the 2nd part of the project and developed so that they can be brought into use. Those purpose are in short: Global identification of irregularities, ballast control and deteoriation and identification of soft subsoil.
Item type:

Powered by Koha