VTI National Transport Research Database

Simulatorbaserat riskidentifiering för autonom fartygstrafik. (Simulatorbaserat riskidentifiering för autonom fartygstrafik. )

  • Hägg, Mikael
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-01-08 -- 2023-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/96487
Subject(s): Abstract: Digitalisering och Internet of Things (IoT) är trender som påverkar samhällen och industrier. Forskning och innovation av mer autonoma system är konsekvensen av denna utveckling, men att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet för dessa system är den största utmaningen. Lite forsknings- och innovationsarbete har utförts och publicerats med avseende på lämpliga metoder för att testa och säkerställa säker drift av mer autonoma fartyg, vilket är avgörande för fartygsägarna innan man investerar i nya tekniker. Syftet med projektet är därför att identifiera risker relaterade till mer autonom sjöfart baserat på fartygssimuleringar. Fartygstrafiken på två av slutanvändarnas rutter (Svanesundsleden och Fredrikshamn-Göteborg) kommer att användas för att identifiera förändrade risknivåer för mer autonom navigering. Detta kommer att öka kunskapen och tillhandahålla en riskbedömningsmetod för införandet av autonoma fartyg till den konventionella maritima trafikdomänen och deras påverkan på sjösäkerheten, vilket möjliggör mer faktabaserade beslut om framtida investeringar av de rederier som är involverade i projektet. Detta forsknings- och innovationsprojekt kommer att ta fram en riskbedömningsmetod som täckar de tekniska framstegen inom digitalisering och automatisering inom sjöfarten och deras påverkan på sjösäkerheten. Metoden skall ge stöd till rederier och operatörer i deras beslutsprocess om introduktion av mer avancerade fartygssystem och i ”management of change”. Resultatet av studien är en systematisk riskidentifierings- och utvärderingsmetod för införandet av smarta fartyg i den maritima trafikdomänen. Dessa är baserat på de två ”use cases” som bygger på kvantitativa och kvalitativa data från simuleringar som täcker interaktion mellan bemannade och autonoma fartyg.Abstract: Digitalisation and Internet of Things (IoT) are trends affecting societies and industries. Research and Innovation of more autonomous systems are the consequence of this development, but to ensure safety and reliability of these systems is the biggest challenge. Little research and innovation work have been performed and published in relation to appropriate risk methodologies to test and ensure safe operation of more autonomous ships, which is crucial for ship-owners prior to investing in new techniques. The aim of the project is therefore to identify risks related to more autonomous shipping based on ship simulations. The vessel traffic on two end-user routes (Svanesundsleden and Fredrikshamn-Göteborg) will be used for the identification of changed risk levels for more autonomous navigation. This will increase knowledge and provide a risk assessment methodology for the introduction of autonomous vessels to the conventional maritime traffic domain and their impact on maritime traffic safety which allows for more fact-based decision making for future investments of the shipping companies involved in the project. This research and innovation project will form a risk assessment method that encompasses the technical advances in digitalization and automation in shipping and their impact on maritime traffic safety. The method and results from the use cases support ship-owners and operators in their decision-making process of more advanced ship systems and in their “management of change”. The expected outcome is a systematic risk identification and assessment methodology for the introduction of smart vessels in the maritime traffic domain. These are based on the two use cases built upon on quantitative and qualitative data from simulations covering the interaction of manned and autonomous ships.
Item type:

Powered by Koha