VTI National Transport Research Database

Energibesparingspotential vid kajanlöp av vägfärjor och mindre passagerarfartyg (Energy saving potential for quay runs by road ferries and smaller passenger ships)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-15 -- 2022-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2020/91881
Subject(s): Abstract: Stickprovstudier visar att betydande energier och tid åtgår från att en vägfärja eller pendelbåt närmar sig ett kajläge, under liggetiden och tills att fartyget lämnar kaj och ånyo är uppe i marchfart i motsatt riktning. Denna studie syftar till att för representativa fall kvantifiera denna energi och tidsåtgång för att på så sätt kunna bedöma ekonomiskt utrymme för att skapa en teknisk funktion som minskar energi och tidsåtgång för anlöp och avgång. Förutsättningar för en mekanisk lösning skall utforskas och olika möjliga lösningskoncept diskuteras. Målsättningen är ta ett steg mot att minska direkt energiåtgång och korta anlöps- och avgångstiden. Tidsbesparingen kan i sin tur minska energiåtgången ytterligare genom sänkt fart under sjöresan alternativt öka kapaciteten på linjen genom frekventare avgångar, eller längre liggetider för laddning av batterier. Slutresultatet blir sänkta kostnader och miljöbelastning och ett hållbarare och konkurrenskraftigare transportsystem. Abstract: Studies indicate that significant energies and time is spent from when a road ferry or small passenger ferry approaches docking position, during time of docking and until vessel again has left docking. This study aims to, for representative cases, quantify this energy and time to indicate the financial potential available to realize a technical function minimizing energy and time for a docking event. Conditions for realizing a mechanical solution should be investigated and possible solution concepts discussed. Target is to take a step towards minimizing direct energy consumption and shorten time for approach and departure. Time savings may in turn be utilized to decrease energy consumption further by lower service speed, increase of capacity by more frequent departures, or longer docking time for charging of batteries. End result will be lowered cost and improved environmental footprint and a more competitive transport system.
Item type:

Powered by Koha