VTI National Transport Research Database

BVFF 2021-07 Permanenta deformationer i obundna lager hos lågtrafikerade vägar med tung trafik (BVFF 2021-07 Permanent deformations in unbound layers of low volume roads under heavy traffic)

  • Jelagin, Denis
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-08-01 -- 2023-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/23530
Subject(s): Abstract: Projektet ska ta fram ett pålitligt verktyg för bedömning av känslighet för permanenta deformationer i obundna lager i lågtrafikerade vägar. Projektet ska modellera och fånga effekterna av kritiska lastfall i 3D med avseende på ackumulerade deformationer på ett effektivt sätt. Påverkan av långa och tunga fordon samt lastplacering nära släntkrönet kommer att undersökas.Abstract: The present project aims at establishing a reliable computational tool for assessing permanent deformation susceptibility of unbound layers in low volume roads. Model capturing effect of critical load cases in 3D on long-term deformation accumulation in a computationally efficient manner is aimed at. In particular, the effects of long and heavy trucks as well as of wheel loads placed close to the edge of the pavement will be examined.
Item type:

Powered by Koha