VTI National Transport Research Database

Det nya ”guldet” och fronetisk innovation – balansen mellan instrumentell och värdebaserad rationalitet (The new "gold" and phronetic innovation - the balance between instrumental and value-based rationality)

  • Hylving, Lena
  • Högskolan i Halmstad, Universitet eller högskola, 202100-3203
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-01 -- 2021-04-29 Registration number:
  • Trafikverket 2019/119613
Subject(s): Abstract: Detta projekt vill kartlägga hur Trafikverket i sitt uppdrag tillsammans med andra aktörer i olika transportsystem arbetar med digitaliseringens möjligheter och innovation ur ett fronetiskt och värdebaserat perspektiv. Projektet ska öka kunskapen om och förståelsen för vad det är för etiska och värdebaserade praktiker, diskussioner och processer som bör implementeras.Abstract: This project wants to map how the Swedish Transport Administration in its assignment together with other stakeholders in the transport system work with the possibilities of digitization and innovation from a phronetic and value-based perspective. The project will increase the knowledge and understanding of what it is for ethical and value-based practices, discussions and processes that should be implemented.
Item type:

Powered by Koha