VTI National Transport Research Database

Tillgänglighetsbedömningar i transportsystemet, behov och förbättringar i Västra Götaland (The transportation system accessibility assessments, needs, and improvements in the Västra Götaland Region )

  • Tasic, Ivana
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-03-01 -- 2021-03-05 Registration number:
  • Trafikverket 2020/49945
Subject(s): Abstract: Syftet med denna forskning är att utveckla en metod för regional utvärdering av tillgänglighet för transporter, i syfte att förbättra nuvarande praxis inom transport- och markanvändningsutveckling Projektet skall också prognostisera effekterna av nya framväxande transporttekniker på framtida infrastrukturbehov. Studien kommer att resultera i tre arbetspaket (WPs): WP1) de nya metoderna för multimodala tillgänglighetsmätningar; WP2) fallstudien i Göteborg som visar resultaten från WP1; WP3) utvärdering av framväxande transporttekniker som automatisering, elektrifiering och rörlighet som en tjänst på regionala resekrav och motsvarande infrastrukturlösningar. Förväntan är att den föreslagna studien skall bidra till den befintliga utvecklingsmetoden för transportinfrastruktur, modelleringsmetoderna till planeringsunderlag för framväxande transportteknik. Projektet avser att bidra till förbättrad multimodal tillgänglighet i städer och regioner.Abstract: The aim of this research is to develop a comprehensive methodology for regional transportation accessibility evaluation, for purposes of improving the current practices in transportation and land use development, and forecasting the impacts of the emerging transport technologies on future infrastructure needs. The study will result in three working packages (WPs): WP1) the new methods for multimodal transportation accessibility measurements; WP2) the case study of Gothenburg demonstrating the results from the WP1; WP3) the evaluation of the emerging transportation technologies such as automation, electrification, and mobility as a service on the regional travel demands and the corresponding infrastructure solutions. The expectation is that the proposed study will contribute to the existing transportation infrastructure development practices, the modeling approaches for emerging transport technologies, and be a preparation for improving multimodal accessibility in cities and regions.
Item type:

Powered by Koha