VTI National Transport Research Database

BiG2021-15 Pålbarhet i blockig mark. (BiG2021-15 Pile driveability in blocky soils.)

  • Spross, Johan
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-03-01 -- 2025-03-25 Registration number:
  • Trafikverket 2021/26279
Subject(s): Abstract: Projektets syfte är att skapa ett vetenskapligt underlag till bedömning av pålbarhet i blockig mark. Detta är ett praktiskt problem som uppkommer i många projekt där pålar slås i en mellansvensk jordlagerföljd, och som får konsekvenser både med avseende förseningar och fördyringar. Resultatet uttrycks som en sannolikhet att en viss andel pålar slås bort beroende på jordlagerföljd, påltyp och slagningsutrustning. Med detta underlag kan risken för att pålar slås bort bedömas i projektering för att hitta en robust lösning, och därmed regleras i entreprenader. I dagsläget används erfarenhetsmässiga metoder och bristen på vetenskapligt underlag gör det omständligt att utforma regelverk. Resultatet uppnås genom att skapa en probabilistisk modell där slagning av pålar i olika typer av blockig mark kan studeras, varvid olika mäktighet på moränlager samt ovanliggande lerlager beaktas. Monte Carlo-metoden ska användas för att skapa en fördelning av block i en jordprofil utgående från statistiska parametrar som kan sammanställas vid en normal markundersökning. Pålen modelleras realistiskt och samverkan mellan jorden och pålen vid slagning beaktas. För att kalibrera modellen används olika typer av fallstudier där bortslagning av pålar observerats och där markundersökningar finns tillgängliga för att karakterisera blockhalten med hjälp av statistik. Modellen bedöms realistiskt kunna studera bortslagning av pålar i morän.Abstract: The aim of the project is to develop a scientific understanding of pile drivability in till. Pile drivability is a common challenge in engineering practice when piles are driven in Sweden, and frequently causes consequences both regarding delays and cost increases. The results of the project will give the probability that a specified amount of piles will encounter pile refusal during driving, based on soil conditions, pile type, and hammer configuration. Using this scientific understanding, the risk of pile refusal can be assessed in the design stage, and the risk can be shared fairly in contracts. Currently only empirical methods are used and the lack of scientific understanding prevents development of regulations. The project accomplishes this by developing a probabilistic model where pile driving in various soil profiles can be simulated. The Monte-Carlo method will be employed to generate a boulder distribution based on the statistical properties of the soil evaluated from site investigations. The model incorporates a realistic interaction between the soil and the pile during driving. Case studies of pile refusal are assessed to calibrate the model, including the boulder content as registered in site investigation. This model should then realistically model pile refusal in till.
Item type:

Powered by Koha