VTI National Transport Research Database

BiG2021-20 Vibrationer från stabiliserade järnvägsbankar. (BiG2021-20 Vibrations from railway embankments founded on stabilised clay.)

  • Dijkstra, Jelke
  • Chalmers tekniska högskola AB, Universitet eller högskola, 556479-5598
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-03-01 -- 2024-10-01 Registration number:
  • Trafikverket 2021/26336
Subject(s): Abstract: Samhällets utveckling medför högre tåghastigheter och vikter vilket ökar belastningen på befintliga och planerade järnvägsbankar. Kalkcementförstäkrning (KC) är en beprövad lösning för att minska sättningar och öka stabiliteten hos järnvägsbankar på lösa jordar och begränsa vibrationer. Effekt av ökad belastningar på KC-förstärkt mark är bör undersökas för att kunna uppdatera regelverk. Projektets syfte är att bidra till optimal KC-användning genom att bygga bro mellan beräknad och uppmätt prestanda för en befintlig järnväg i ett tidigt skede av livscykeln. Forskningen delas upp i flera steg. Detta projekt (steg 1) tar fram underlag genom fält- och labkaraktärisering med steg 2 i åtanke: Utvärdering undergrundens respons för en järnvägsbank på KC-förstärkt markt med numerisk modellering och validering med fältmätningar. Resultat bidrar direkt till pågående och kommande projekt relaterade till långtidseffekter och dynamiska respons av järnvägsspår på KC-förstärkt mark. Resultaten sammanställs i rapporter för implementering i vägledare och regler och presenteras och diskuteras i forum för olika intressenter. Ökad funktionssäkerhet förväntas om dimensionering av KC-förstärkning förbättras med att också ta hänsyn till långtids och dynamiska lasteffekter eftersom livslängden kan bedömas på säkrare underlag. Tillsammans med effektiva installationsmetoder kan förbättrade dimensioneringsmetoder minimera mängden koldioxidekvivalenter från inblandad kalk och cement i jorden. Abstract: Society demands for increasing train speeds and weights, that increase loads on existing and new railway lines. Lime Cement Columns (LCC) is a proven ground reinforcement solution for reducing settlements and increasing stability of railway embankments on soft soils whilst also limiting vibrations. Investigation of the effects of higher loads on LCC reinforced ground is needed for updating regulations. The project aim is to contribute to optimal LCC use by bridging the gap between computed and measured performance of an existing railway in an early stage of the life cycle. A research effort in several stages is envisioned. This project -Stage 1- will establish a baseline experimental characterisation of LCC for evaluating the dynamic response of the foundation below a railway section on LCC. The experimental work will be designed with future numerical modelling and field scale validation of the dynamic track response in mind. As such, it directly aids all ongoing and coming projects on long-term & dynamic response of railway tracks on LCC in soft soils. An improved ability in design of LCC with dynamic effects included will reduce uncertainty in design. Hence, the amount of embedded CO2-e from lime and cement in the foundation can be minimised whilst ensuring a long lifetime. Results will be compiled in reports for later implementation in guidelines and regulations, and presented for relevant stakeholders.
Item type:

Powered by Koha