VTI National Transport Research Database

Förstudie kring användning av probedata för skattning av tidsvarierande reseefterfrågan och trafiktillstånd (TE nr 22) (Prestudy of probe data for estimating timevarying travel demand and traffic conditions (TE nr 22))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-02-01 -- 2021-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/98384
Subject(s): Online resources: Abstract: De senaste årens ökning av IT inom fordonsbranschen har lett till att en större och större del av fordonsflottan är uppkopplad och fungerar som prober i trafiksystemet. Flera företag samlar data från fordon som sedan bearbetas för olika realtidstjänster och datatjänster. I nuläget används data främst för realtidsinformation i exempelvis trafikledningscentraler, utöver den primära användningen som trafikantinformation i fordon. Användning av GPS-data/probedata från fordon har identifierats att ha potential för fler användningsområden. Dessa data ger väghållare, planerare och forskare mer utförligt underlag än någonsin tidigare. Underlag som kan användas för studier av hastighet, hastighetsvariationer, åtgärders påverkan på hastigheten samt efterfrågan och resmönster för att nämna några exempel. I takt med att fler fordon blir uppkopplade och användarna kräver mer information är det sannolikt att dataunderlagen kommer att växa framöver, både med avseende på kvantitet, men också med avseende på vilka användningsområden som är aktuella. Genom att använda befintlig data och identifiera användningsområden och utveckla förbättrade metoder ökar möjligheterna att dra nytta av utvecklingen. Denna förstudie grundar sig på att det finns flera områden inom FoI planen där probedata har potential att vara ett viktigt underlag. Syftet med den föreslagna förstudien är att göra en första analys av egenskaper och potential för storskaligt användande av probedata inom identifierade målområden i FoI-planen. Användningsområdena gäller främst underlag för framtagning av effektsamband, komplement till RVU’er och statistiskt underlag samt förbättrat underlag för skattning av metoder, modeller och kalkyler. I detta projekt fokuserar vi på data där varje enskild resa är representerad med punkter kopplade till länkar (TRIPS with waypoints från leverantören INRIX). Varje punkt har data för bland annat koordinater, tidpunkt och hastighet. Den GPS-data/probedata som planeras användas har huvudsakligen två inriktningar; • GPS-data kopplat till länkar • GPS-data kopplat till områden Förstudien är indelad i tre delar, där syftet är att analysera potentialen att använda denna typ av data för att skatta 1. lokala hastighetsvariationer över tid 2. länkflöden 3. ruttval mellan olika områden. De första två delarna är kopplade till analys på länknivå och den sista delen till analys på områdesnivå. Inom alla delområden kommer egenskaper, möjligheter och risker med datakällan analyseras. Abstract: Prestudy of probe data for estimating timevarying travel demand and traffic conditions (TE nr 22). The prestudy is divided into three parts, the purpose of which is to analyze the potential of using this type of data (TRIPS with waypoints, INRIX) to estimate; 1. local speed variations over time 2. link flows 3. route selection between different areas.
Item type:

Powered by Koha