VTI National Transport Research Database

Metodik för beräkning av emissioner på trafikdata från dynamiska trafikmodeller och trafikmätningar (Method for calculating emissions based on traffic data from dynamic traffic models and traffic measurements)

  • Ekström, Joakim
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-10-01 -- 2021-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/134733
Subject(s): Abstract: Dynamiska trafikmodeller förväntas i större utsträckning komplettera och på sikt helt eller delvis ersätta statiska trafikmodeller. Samtidigt ökar tillgängligheten till högupplösta trafikmätningar. Det är därför av stor vikt att det finns metodik för hur beräkning av emissioner från dynamiska trafikmodeller och trafikmätningar som säkerställer att beräkningarna görs på ett sätt som är konsistent med emissionsberäkningar baserat på statisk trafikdata, dvs. data från statiska trafikmodeller eller aggregerad mätdata över en enskild längre tidsperiod. Den metodik som finns i Samkalk och som används för statiska trafikmodeller är varken möjlig eller lämplig att använda för beräkning av emission från dynamiska trafikmodeller och trafikmätningar. I detta projekt tar vi fram förslag på nya definitioner av trafiktillstånd till emissionsmodellen HBEFA, som kan användas tillsamman med dynamisk trafikdata, oavsett om den kommer från en trafikmodell eller mätningar. Projektet kommer också ge förslag på hur emissionsberäkningar från statisk och dynamisk trafikdata kan kombineras, samt demonstrera hur detta kan appliceras på mätdata från Stockholm och utdata från en dynamisk trafikmodell för delar av Stockholm.Abstract: Dynamic traffic models are expected to in the near future supplement and, in the long term, fully or partially replace static traffic models. At the same time, access to high-resolution traffic measurements is increasing. It is therefore of great importance that there exist established methodologies for how emissions from dynamic traffic models and traffic measurements are calculated in such a way that they are consistent with emissions calculations based on static traffic data, i.e. data from static traffic models or data aggregated over one single time period. The methodology in Samkalk, which is used for static traffic models, is neither possible nor suitable to use for calculating emissions from dynamic traffic models and traffic measurements. In this project, we propose new definitions of traffic states for the emission model HBEFA, which can be used in conjunction with dynamic traffic data, independently if it comes from a traffic model or measurements. The project will also provide suggestions on how emission calculations from static and dynamic traffic data can be combined, as well as demonstrate how this can be applied to measurement data from Stockholm and output from a Stockholm dynamic traffic model.
Item type:

Powered by Koha