VTI National Transport Research Database

Värdet av transporttidsvariation (Value of transport time variability)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-07-01 -- 2021-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2018/134725
Subject(s): Abstract: Godstransporternas tillförlitlighet behandlas bristfälligt eller inte alls i samhällsekonomiska kalkyler för infrastrukturinvesteringar och tas inte heller på ett tillfredställande sätt i beaktande vid prioriteringen av tåglägen. För att råda bot på detta har ett par projekt genomförts för att skatta VTTV (value of transport time variation), framförallt två av Trafikverket finansierade pilotstudier (en av WSP & partners, en av VTI & partners). Med grund i dessa pilotprojekt genomfördes ytterligare två projekt. WSP och partners rapport resulterade i en modell för att beräkna VTTV som presenterades på World Conference on Transport Research (Shanghai, 2016) och sedan valdes ut för publicering i WCTRs huvudjournal Research in Transportation Economics (se Andersson et al, 2017). I Andersson et al (2017) redovisas en skattning av modellen utifrån en fallstudie, artikeln baserades på den mikroekonomiska modell som togs fram i WSP:s pilotstudie. I denna ansökan genomförs en huvudstudie, det vill säga att vi genomför en datainsamling och baserat på den skattar värden för transporttidsvariation som kan användas i samhällsekonomiska kalkyler för åtgärder inom transportsystemet. Vår bedömning är att projektet kan genomföras till en relativt låg kostnad då modellen redan är utvecklad, testad empiriskt och vetenskapligt kvalitetssäkrad. Målet är en verifierad metod för att beräkna VTTV för de olika branscherna på (hela) godstransportmarknaden. Denna kan användas både för de samhällsekonomiska kalkylerna men också som ett jämförelseindex inom och mellan branscherna. Abstract: The reliability of freight transports is treated inadequately or not at all in cost benefit analyses for infrastructure investments and is not taken into consideration in a satisfactory way when prioritizing trains. To remedy this, a couple of projects have been implemented to estimate VTTV (value of transport time variation), especially two pilot studies financed by the Swedish Transport Administration (one by WSP & partners, one by VTI & partners). Based on these pilot projects, two more projects were carried out. WSP and partners report resulted in a model for calculating VTTV presented at World Conference on Transport Research (Shanghai, 2016) and then selected for publication in WCTR's main journal Research in Transportation Economics (see Andersson et al, 2017). In Andersson et al (2017), an estimate of the model is reported based on a case study, the article was based on the microeconomic model that was developed in WSP's pilot study. In this application, a main study is carried out, that is, we carry out a data collection and estimates the values for transport time variation that can be used in cost benefit analyses for measures within the transport system. Our assessment is that the project can be carried out at a relatively low cost since the model is already developed, tested empirically and scientifically quality-assured. The goal is a verified method for calculating VTTV for the various industries in the (whole) freight transport market. This can be used both for the socio-economic calculations but also as a comparison index within and between the sectors.
Item type:

Powered by Koha