VTI National Transport Research Database

Samhällsekonomisk värdering av varierande trafikscenarier med fel- och förseningsmodellen (CBA of varying traffic scenarios with FF model)

  • Persson, Christer
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-03-01 -- 2020-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/9010
Subject(s): Abstract: Projektet har som målsättning att utöka FF-modellens prognosförmåga avseende punktlighet och reserobusthet, med hänsyn till varierande trafikscenarier med inställda tåg, väder och förekomst av fel, för nuläget och framtida prognosår.Abstract: The project aims to enhance prediction capability of FF model regarding punctuality and travel time reliability. With inclusion of varied traffic scenarios from cancelled trains, adverse weather to predicted malfunction, FF model is expected to better capture cause-effect relationship between errors and train delay in current traffic situations as well as for future predictions.
Item type:

Powered by Koha