VTI National Transport Research Database

SBE Delad Data (SBE Data Sharing)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-07-01 -- 2022-05-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/10848
Subject(s): Abstract: Att dela data med andra, utan tydliga ramverk och utan att tydliga ansvarsförhållanden regleras är svårt av flera anledningar. Värdet av data är inte detsamma hos olika parter och det är därför inte heller en självklarhet att modeller för delning fungerar lika för alla parter, eller ens självklart att flera olika parter ska ha åtkomst till samma data. Vissa aktörer ser ett större värde än andra och är då också villiga att bidra mer medan andra aktörer kan uppleva att ställda krav är svåra att acceptera. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att tillgängliggöra efterfrågad och kvalitetssäkrad information till de som har behov av den vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. Målet är en väl beskriven nomenklatur inom området datadelning, principer och rekommendationer för framtida tekniska lösningar samt förslag på metoder och processer för datadelning som inkluderar ägarskap, klassificering, ansvar och förtroende. Ambitionen är att dessa leveranser skall vara väl förankrade hos aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen. Projektet tillhör Temaområde Informationsinfrastruktur inom Smart Built Environment som behandlar gemensam infrastruktur sektorn behöver för den digitala och industriella utvecklingen. Områdets karaktär är strategiskt och hanterar komplexa samband där många aktörer drar nytta av resultatet. Projektet Delning av data har grundats på resultat från fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som genomförts under Smart Built Environments programperiod 2016-2018. Abstract: Sharing data with others is challenging when there are no regulations concerning for example clear frameworks or clear liability conditions. The value of data is not the same among different stakeholders so it is therefore not obvious that a model for data sharing works the same for all parties or that anyone should have access to any and all shared data. Some stakeholders see greater value than others and are also willing to contribute more while other stakeholders may feel that the demands are difficult to accept. The aim of the project is to create conditions for making requested and quality assured information available to those who need it at the right time and in the right way. The goal is a well-described nomenclature in the field of data sharing, principles and recommendations for future technical solutions, as well as suggestions for methods and processes for data sharing that include ownership, classification, responsibility and trust. The ambition is that these deliveries are firmly accepted with the stakeholders in the built environment sector. This project belongs to the thematic area of Information Infrastructure in Smart Built Environment, which deals with the common infrastructure sector needs for digital and industrial development. The nature of the area is strategic and handles complex connections where many stakeholders benefit from the results. The Data Sharing project has been based on results from the Standardization and Life Cycle Perspective focus areas implemented during Smart Built Environment's 2016-2018 programming period.
Item type:

Powered by Koha