VTI National Transport Research Database

Identifiering av bergmassans nyckelparametrar för geokemisk prediktering innan uttag av bergkross (Identification of key rock mass parameters for geochemical prediction prior to extraction of crushed rock aggregates )

  • Alakangas, Lena
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-02-01 -- 2028-02-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/117382
Subject(s): Abstract: Projekt ”Identifiering av bergmassans nyckelparametrar för geokemisk prediktering innan uttag av bergkross” mål är att ta fram standardiserade provtagningsmetoder för identifiering och analys av bergmassans geokemiska nyckelparametrar innan uttag av bergkross. För forskningsprojektet är arbetet att göra en god bedömning av var i linjen mineraliseringar förekommer och här till vilken volym och halt, detta som stöd och underlag till tillståndsprocess och massbalans. I byggprojektet utgör metoden arbetsprocessen för att systematisk hantera materialflöden t.ex. utifrån halt för att optimera slutanvändning kopplat till kontrollprogram – nyttiggöra istället för deponering. Verktygen för att uppnå projektets mål är att förstå och beskriva komplexa geologiska bildningsförhållanden i berget för att ta representativa prover av stora volymer bergmassor, och då kunna bedöma och koppla risken relaterat till hantering - från berg till slutanvändning kopplat till infrastrukturbyggande. Projektet samverkar inom ramen för pågående och planerat forskningsprojekt i det etablerade forskningsnavet under prof. Lena Alakangas ledning. Detta skapar mervärden som en breddad forskningsplatsform och stärker framtida nationellt och internationellt nätverksbyggande.Abstract: The project "Identifiering av bergmassans nyckelparametrar för geokemisk prediktering innan uttag av bergkross" goal is to develop standardized sampling methods for identification and analysis of the rock mass geochemical key parameters before excavation. For the research project, the work is to make a good assessment of where along the constructions alignment mineralisation occur and to what volume and content, this as support and basis for the authorization process and work related to mass balance. In the construction project, the method constitutes the work process for systematically managing material flows, e.g. based on content to optimize end use linked to control programs – use as construction material instead of landfill. The tools to achieve the project's goals are to understand and describe complex geological formation conditions together with how to take representative samples of large volumes of rock masses. Furthermore, to assess and link the risk related to management - from bedrock to end use linked to infrastructure construction. By joining the project to the ongoing and planned research projects within the established research hub under prof. Lena Alakangas management, benefits are created by a broader research platform and by strengthening future national and international networking.
Item type:

Powered by Koha