VTI National Transport Research Database

Utveckling av kravspecifikationer för prestanda hos nya stötupptagande gång- och cykelbanor (Development of requirements specifications for performance of new shock-absorbing pedestrian and bicycle lanes)

  • Rutland, Mark
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-11-01 -- 2024-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/107693
Subject(s): Abstract: I detta projekt tar vi ytterligare ett steg mot att vägbeläggningar för gång- och cykelbanor med stötdämpande (fallvänliga) egenskaper skall kunna erbjudas och upphandlas. Kravspecifikationer för traditionella beläggningsmaterial utvärderas med syfte att se över vilka krav och analyser som behöver modifieras för att fungera för de nya materialen. Projektet skall mynna ut i en grund till kravspecifikationer, både vad gäller nya parametrar som stötdämpning, framkomlighet/rullmotstånd och beständighet, samt andra parametrar p.g.a. materialens förändrade komponenter och sammansättning (exv. miljöegenskaper, arbetsmiljö och cyklisters upplevelser). Kravspecifikationerna skall tillämpas för utvärdering av dessa beläggningar och för bedömning av materialens kommersiella gångbarhet, samt vara behjälpliga vid anläggning av teststräckor hos intresserade kommuner eller andra offentliga aktörer efter upphandling, och kommer att anpassas efter de kravspecifikationer som gäller för området idag. Projektet blir en direkt fortsättning av BVFF-projektet ”Nya material för säkra vägbeläggningar för cyklister och fotgängare” (TRV 2015/53804) som slutade 31/12-2018.Abstract: In this project an additional step is taken towards offering and procuring shock absorbing (injury-preventive) walkways and bicycle tracks. Requirements specifications for traditional coating materials are evaluated in order to find out what requirements and analyses need to be modified in order to be relevant for the new materials. The project shall thus result in requirements specifications, both in terms of new parameters such as shock absorption, rolling resistance and durability, as well as other parameters due to the changed components and composition of the materials (e.g. environmental properties, work environment, cyclists experience, etc.). The requirements specifications shall be applied for evaluation of these coatings and assessment of their commercial utility, as well as assistance when applying new test tracks at interested municipalities or other public actors after procurement. The project will be a direct continuation of the BVFF project “New materials for safe road coatings for cyclists and pedestrians” (TRV 2015/53804), finished 31/12-2018.
Item type:

Powered by Koha