VTI National Transport Research Database

Ljud och ljusprojekt för att styra renar från trafikkorsningar (Sound and light project to control reindeer in traffic intersection)

  • Olofsson, Linda
  • Ecogain AB, Svenskt företag eller organisation, 556761-6668
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-11-01 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/117598
Subject(s): Abstract: Ran sameby har de senaste åren upplevt ökade problem med att renar kommer upp på järnvägsspåret sedan tågtrafiken till Lycksele startats upp igen. De har själva testat en metod under vintern 2016-2017 med ljudsignal som ska hindra renarna att gå ut i korsningar (se figur i bilaga 1). En lösning som de anser har fungerat rellativt väl. Samtidigt har Boliden i samband med prövningen av en ny gruva i Likavaara angett att man ska ta fram en metod för att hindra renar att komma ut på den närliggande vägen E10. Samebyns passage mellan gruvan och väg blir betydligt smalare vilket ökar risken för renpåkörningar väsentligt. Syftet med projektet är att ta fram en fungerande och kostnadseffektiv lösning som kan hindra framförallt renar men kanske också andra viltarter att komma ut på vägar och järnvägar. De vinster som projektet medför är dels en förbättrad arbetsmiljö för renägarna/renskötarna och dels minskade kostnader för samhället för viltolyckor. I förlängningen kan en fungerande lösning också innebära att barriäreffekten av väg- och järnvägsanläggande kan minskas om renar kan vara i anslutning till vägar utan att renskötaren behöver ha en ständig bevakning över renhjorden. Projektet kommer att arbeta med existerande tekniker, ingen ny teknik kommer att tas fram. Det finns stora samverkans möjligheter mellan detta projekt och viltsäker järnväg. I den förstudie som viltsäker järnväg tagit fram finns inte ren medtagen. Abstract: Ran Sami village have the last years experienced a increasing problem with reindeers that find there way in on the track of the railroad since the rail traffic to Lycksele have been launched again. They have, during the winter 2016-2017, tested a method with sound signals that prevents reindeers to walk upp on the tracks. The results have been promising. Boliden AB have during the process for application of the mine Likavaaraa made a commitment in the analyze about the effects of reindeer husbandry that they as a company should try to create a method that prevent reindeers to reach the large road E10 nearby the planned mine. The sami villages passage between the mine and said road becomes more narrow and that increases the risk for reindeers to get hit by cars. The aim for the project is to develop a functioning and cost-effective solution that prevents reindeers and other wildlife to get out on roads and railroads. The benefits that the project can imply are a better work environment för reindeer owners and less expenses for the community connected to accident with reindeers and other wildlife. An operating solution can also mean that roads and railroads can be less of a barrier för reindeers and other wildlife and that reindeers more easily can use areas near the roads and railroad without a constant surveillance from the reindeer owner.
Item type:

Powered by Koha