VTI National Transport Research Database

NordLCA+

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-02-01 -- 2024-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2021/12880
Subject(s): Abstract: : I de deltagande länderna (Danmark, Finland, Norge, Sverige) pågår implementering av BIM. Att kombinera BIM med LCA erbjuder nya möjligheter när det gäller användarvänlighet, noggrannhet och visualiserbarhet. Utvecklingen av länkar mellan LCA och BIM går inte lika snabbt som utvecklingen av BIM och LCA separat. NordLCA+ kommer att undersöka möjligheter att påskynda kopplingen mellan LCA och BIM i takt med att båda verktygen blir allt mognare. Samarbeta kommer ske med nordiska BIM-gruppen. Utveckling och aktiviteter som planeras för NordLCA+ är: • Utvärdera och vid behov uppdatera LCA-guiderna från NordLCA • Bidra till utveckling av LCA-funktioner i BIM • Utveckla vanliga sätt (guide) för hur man kan säkerställa braLCA i totalentreprenad-kontrakt och presentera bra exempel • Förbättra befintliga beräkningar genom att använda och jämföra klimat-/LCA-verktyg från deltagande organisationer • Förbättra användningen av LCA för att minska utsläppen av växthusgaser • Fortsatt kunskapsutbyte genom att organisera seminarier och möten • Fortsatt spridning av LCA-guider från NordLCA, bl a genom att göra dem tillgängliga på webbplatsen Abstract: All participating countries (Denmark, Finland, Norway, Sweden) are in a process of implementing BIM. Combining BIM with LCA offer new opportunities with regard to user friendliness and accuracy. Development of links between LCA and BIM are not going as fast as the development of BIM and LCA separately. NordLCA+ will investigate if there are possibilities to speed up the linking of LCA and BIM as both become increasingly mature. Here, it is important to cooperate with the new NordFoU project on BIM (if approved). Important developments and activities that are foreseen for NordLCA+ are: • Evaluate and if necessary, update the LCA guides from NordLCA • Contribute to development of LCA functions in BIM • Develop common ways/guide for how to ensure good LCA in D&B contracts, and present good examples • Improve existing calculations by using and comparing tools from participating organisations • Improve the use of LCA to reduce greenhouse gas emissions • Continued sharing of knowledge by organising seminars and meetings • Continued dissemination of LCA guides from NordLCA, a.o. by making them accessible at website
Item type:

Powered by Koha