VTI National Transport Research Database

Evidensbaserad bekämpning och monitorering av den invasiva blomsterlupinen längs artrika (Evidence-based control and monitoring of Garden Lupine for the conservation of species-rich road verges)

  • Eckstein, Lutz
  • Karlstads universitet, Universitet eller högskola, 202100-3120
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-04-01 -- 2025-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/14629
Subject(s): Abstract: Tempererade gräsmarker innehåller en biologisk mångfald som håller världsrekordet för rikedom av växtarter i små rumsliga skalor. Gräsmarkernas areal och kvalitet har dock minskat dramatiskt och ett stort antal gräsmarksarter finns idag i ersättningshabitat längs vägkanterna. Hållbar grön infrastruktur med artrika vägrenar erbjuder stora möjligheter att kompensera förlusten av ekosystemtjänster av de förlorade gräsmarkerna. Som linjära habitat koloniseras vägrenar ofta av främmande växter, vilket är det största hotet mot artrika vägkanter idag. Dominante, högvuxna främmande växter nära vägbanan leder till ökade problem för trafiksäkerhet och vägunderhåll. Eftersom dessa arter inte kan utrotas är det avgörande att utveckla evidensbaserade metoder för kostnadseffektiv kontroll, och verktyg för att prioritera kontrollåtgärderna. Syftet med detta projekt är att förbättra ekosystemfunktioner och tjänster av artrika vägkanter genom evidensbaserad kontroll och övervakning av invasiva växter på landskapsnivå. Huvudmålet är att utveckla en fenologi-driven slåtterregim som är optimerad för kontroll av den invasiva blomsterlupinen (Lupinus polyphyllus) längs artrika vägkanter. Med hjälp av fjärranalysdata kommer vi dessutom att utveckla geodata-baserade metoder för kostnadseffektiv åtgärdsplanering på landskapsnivå samt övervakning av framgången av lokala utrotningsåtgärder. Vi kommer att göra tre experiment för att identifiera den optimala tidpunkten för slåtter och utvärdera effekterna av olika slåtterregimer och av okonventionella kontrollåtgärder för både blomsterlupinen och den inhemska vegetationen. Vi kommer att utveckla en GIS-baserad metod för kostnadseffektiv övervakning av lupinpopulationer. Projektet kommer att utveckla verktyg och praktiska tekniker som kan användas i hela Sverige genom Naturvårdsverket och Trafikverket, som kommer att sammanfattas i en handbok för hantering och övervakning av blomsterlupin Abstract: Temperate grasslands are biodiversity hotspots holding the world record for plant pecies richness at small spatial scales. However, area and quality of grasslands have declined dramatically and a large number of grassland species today occupy refuge habitats along road verges. Sustainable green infrastructure with species-rich road verges thus offers great prospects for compensating the loss of grassland ecosystem services. As linear habitats, road verges are prone to colonisation by non-native species, which is currently the greatest threat to species-rich road verges. Dominant non-native plants close to roads lead to increasing problems for traffic safety and road maintenance. Since these species cannot be eradicated, evidence-based methods for cost-efficient management and tools for prioritizing management are crucial. The aim of this project is to improve ecosystem functions and services of species-rich road verges through evidence-based control and monitoring of invasive plants at the landscape scale. The main objective is to develop a phenology-driven mowing regime optimized for the control of the invasive Garden Lupine (Lupinus polyphyllus) along species-rich road verges. Additionally, using remotely sensed data we will develop geospatial methods for cost-efficient landscape-scale monitoring and success control of local eradication measures. We will do three experiments to identify the optimal mowing point and evaluate the effects of different mowing regimes and of unconventional Control measures for both the Garden Lupine and the native vegetation. We will develop a GIS-based method for cost efficient monitoring of lupine populations and for evaluation of success of control measures. The project will develop tools and hands-on techniques that can be applied nationally through the Swedish EPA and The Swedish Traffic Administration, which will be summarised in a handbook for management and monitoring of Garden Lupine.
Item type:

Powered by Koha