VTI National Transport Research Database

Steg 1 och 2 åtgärder med fokus på ITS och digitalisering (Step 1 and 2 measures focusing on ITS and Digitalization)

  • Pahlén, Pehr-Ola
  • Lindholmen Science Park AB, Svenskt företag eller organisation, 556568-6366
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2024-02-28 Registration number:
  • Trafikverket 2020/50839
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektets titel: Steg 1 och 2 åtgärder med fokus på ITS och digitalisering, syftar på fyrstegsprincipen och Trafikverkets prioritering av åtgärder. En princip som går ut på att åtgärder som syftar till optimering och effektivisering av befintlig infrastruktur ska prioriteras över åtgärder som består av nyinvesteringar och ombyggnadsåtgärder. Således ska i första hand åtgärder som bidrar till att göra transportsystemet effektivare och som istället minskar behovet av transporter att prioriteras, vilket innefattar ITS, digitalisering och andra åtgärder som leder till att vägarna kan utnyttjas mer effektivt i ett hårt ansträngt vägnät. Vi vet idag att ITS-åtgärder bidrar till att öka tillgängligheten, ökar trafiksäkerheten och skapar förutsättningar för bättre miljö och hälsa men har svårt att föreslå konkreta åtgärder inom ramen för de studier som görs. Metodiken som kommer att användas utgår från Trafikverkets åtgärdsvalsstudiemetodik (ÅVS), ett tillvägagångssätt som bygger på att identifiera relevant åtgärder baserat på aktuella brister och behov i transportsystemet kopplade till det aktuella utredningsområdet som ofta är en utpekad geografisk yta eller en strategiskt viktig sträcka. Metodiken i sig är väl beprövad men behöver också utvecklas. Inom ramen för studien kommer därför metodiken ses över och anpassas för att hantera de specifika förutsättningar som ITS och digitalisering kräver. Det senare innebär i huvudsak förståelsen för av betydelsen av ITS på generell nivå men också vilka effekter och nyttor dessa åtgärder kan ge där de effektsamband som Trafikverket använder sig av inte inbegriper denna typ av åtgärder. Ovanstående brister måste hanteras för att få en rättvisande bild och kan hantera ITS-åtgärder på samma sätt som traditionella steg 3 och 4-åtgärder. Genom att tydliggöra brister i dagens infrastruktur och koppla samman dessa med åtgärder baserade på ITS och digitalisering förväntas projektet kunna ge en tydlig bild över vilka nyttor ITS och digitaliseringslösningar kan medföra alternativ till eller som komplement till mer traditionella åtgärder. Projektet avser även att skapa förståelse för när i tid dessa bör och kan finnas tillgängliga samt vad och vilka insatser som kommer att krävas på kort, medellång och lång sikt. Genom att se till det kunskapsunderlag som finns regionalt och underlag och resultat från tidigare genomförda ÅVS:er kan även konkreta förslag tas fram baserade på den trafiksituation som råder. Följaktligen kan projektet, baserat på projektets resultat och i enlighet med ÅVS metodiken, ta fram relevanta brister, åtgärder och åtgärdspaket med beräknade effekter för inspel till nationell nivå för tidigare studerade sträckor (primärt studieområde är E6/Storgöteborg). Ett betydande och viktigt arbete som kommer att ske inom ramen för projektet med insatser från experter från näringsliv och akademi samt kompetenser inom Trafikverkets regioner. Projektet syftar även till att öka kunskapsnivån kring ITS och digitalisering inom och utanför Trafikverket. Detta är ett arbete som består i att sprida kunskapen inom området men framför allt att se till att relevant kompetens finns brett inom de organisationer som berörs. Speciellt inom de kunskapsföretag som arbetar för och med Trafikverket men också organisationer som på olika sätt bidrar till samhällsutvecklingen. Ett ytterligare mål med projektet är att verka för att sammanföra kompetenser på olika nivå i Trafikverkets organisation samt att identifiera och involvera kritiska resurser utanför den egna organisationen. Detta med avseende på samarbetet mellan verksamhetsområden inom Trafikverkets organisation men också de aktörer som likt ovan bidrar till att realisera de resultat som framkommer både inom FoI och löpande verksamhet. Projektet vill därmed skapa en plattform för utbyte mellan FoI och Trafikverkets linjeorganisation med avseende på implementering av forskningsresultat. Därigenom skapas förutsättningar för att hitta ett arbetssätt för att fånga relevanta åtgärder men också skapa en behovsbild för forskningen inom området.
Item type:

Powered by Koha