VTI National Transport Research Database

Approach Noise Trials - ANT

  • Åbom, Mats
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-02-01 -- 2021-08-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/6578
Subject(s): Abstract: Projektet Approach Noise Trials - ANT är tänkt att bedrivas inom ramen för Centrum för Hållbar Luftfart vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Projektet är möjligt att genomföra under de första två kvartalen av 2021 på grund av den stora flygtrafikminskning som skett vid Arlanda till följd av den Covid19-pandemi som drabbat Sverige och världen. Detta ger en unik tillgänglighet både till flygplan och luftrum. Tillgängligheten till luftrum där mätmikrofoner redan via projekt ULLA finns utplacerade på marken skapar möjligheten att flyga flygplanen med förutbestämda hastigheter och med förutbestämda lägen för klaff och/eller landningsställ över längre sträckor. Något som annars är omöjligt att genomföra utan stora investeringar och avlysning av luftrum. Projektet kommer mäta de bullernivåer som uppstår på marken då två flygplan av den vanligt förekommande flygplanstypen Airbus A321 genomför flygningar mot Arlandas bana 26. Projektet kommer ge viktiga nya kunskaper om skillnader i bullernivåer då flygplanen flygs på olika sätt inför landning och därmed ge kunskap om det är möjligt att minska buller under vissa givna moment under en inflygning eller om det är möjligt att se till att det buller som måste uppstå under en inflygning kan förflyttas till områden där färre antal människor exponeras. Projektet kommer också ge ny kunskap om bullernivåer som inte bygger på att flygplanet flyger med maximal landningsvikt vilket annars är normen i de teoretiska beräkningar som finns för att beräkna buller. Abstract: The project Approach Noise Trials - ANT is intended to be conducted within the framework of the Centre for Sustainable Aviation at the KTH, Royal Institute of Technology. The project is possible to realise during the first two quarters of 2021 because of the large decrease of air traffic at Stockholm-Arlanda due to the Covid19 pandemic that has hit Sweden and the world. This gives a unique accessibility to both aircraft and airspace. The availability of airspace where measuring microphones are already deployed on the ground via project ULLA creates the opportunity to fly the aircraft at predetermined speeds and with predetermined settings for flap and / or landing gear over longer distances. Something that is otherwise impossible to do without major investments and cancellation of airspace. The project will measure the noise levels that occur on the ground as two aircraft of the commonly used aircraft type Airbus A321 carry out flights inbound to Arlanda's runway 26. The project will provide important new knowledge about differences in noise levels as the aircraft is flying in different ways prior to landing, thus providing knowledge about the possibility of reducing noise at certain given moments during an approach or if it is possible to ensure that noise that must occur during an approach can be moved to areas where fewer people are exposed. The project will also provide new knowledge about noise levels that are not based on the aircraft flying at maximum landing weight, which is otherwise the norm in the theoretical calculations available for calculating noise. In total, the data collected will be used by five projects run by the Swedish Transport Administration with links to the KTH Center for Sustainable Aviation (CSA) namely: ULLA, CIDER, OPNOP, TREVOL and ERAS. The measurements are also carried out within the framework of project ULLA.
Item type:

Powered by Koha