VTI National Transport Research Database

Digitala samarbetsverktyg för piloter och flygledare, D-SAM (Digital collaboration tools for pilots and air traffic controllers, D-SAM)

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-03-01 -- 2021-12-20 Registration number:
  • Trafikverket 2021/18298
Subject(s): Abstract: Projektspecifikationen beskriver ett FoI-projekt med syfte att fördjupat analysera behov samt studera genomförbarhet (Proof of Concept) för ett digitalt samarbetsverktyg mellan piloter och flygledare, och mellan flygledare med olika ansvarsområden. Primärt syfte är att stödja ökad användning av kurvade RNP AR-inflygningar, med en potential för positiva effekter även på andra områden. Verktyget som ska konceptualiseras i projektet kompletterar existerande, idag alltför trånga kommunikationskanaler. Det fristående verktyget medger testning av digital direktkommunikation för att kunna acceptera eller neka enkla kommandon. Verktyget ska komplettera den traditionella kommunikationen över radio (VHF), och utformas för att höja säkerheten och effektivisera arbetet för flygledare och piloter, såväl individuellt som i samverkan, i situationer med hög kognitiv belastning. Genom ökad användning av kurvade inflygningar, även vid hög trafikintensitet, finns avsevärda miljö- och kapacitetsvinster vilken i förlängningen avses hjälpa Arlanda flygplats att nå sina miljömål, se Villkor 10 och Villkor 17 i Arlandas miljötillstånd. Projektspecifikationen är avsedd som underlag för ett TG2-beslut om projektets genomförande. Projektets budgetomfattning är 750 tkr under 2021. Genomförare är Swedavia, LFV, och GEISTT AB. Abstract: This product specification describes a R&D-project with the purpose of in-depth analysis of needs and the feasibility (Proof of Concept) of a digital communications platform between flight crew and air traffic control as well as air traffic controllers with different roles, to support the increased use of curved RNP-AR approaches. The tool that will be conceptualized in this project complements todays existing tools of communication that have proved to be congested. The digital communications platform will be developed separately of existing systems as a means of direct communication, and a complement to the existing systems used today (voice communication, VHF/HF) and will be developed to increase safety and effectiveness for air traffic controllers and flight crew, individually as well as their collaboration, in situations with high cognitive workload. Through increased utilization of curved approaches, even in high traffic density environments, there are significant environmental- and traffic density improvements which in extension will work towards Arlanda-airports environmental goals, “Villkor 10” and “Villkor 17” in the Arlanda-airports environmental permit. The project specification will be used as a supporting document for a TG2 decision about the project’s execution. The budget for the project is 750-thousand Swedish kronor during 2021. The partners of the project are Swedavia, LFV and GEISTT AB.
Item type:

Powered by Koha