VTI National Transport Research Database

Innovativa metoder för förstärkning av befintliga broar med förspänt kompositmaterial (Innovative techniques for strenthening existing bridges using pre-stressed composite materials)

Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2008-05-01 -- 2009-12-12 ; 350000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 074890/AL50
Subject(s): Abstract: Statistik över järnvägarnas brobestånd i Europa visar att en stor andel av järnvägsbroarna är mycket gamla och har eller kommer att få stora behov av att förstärkas och/eller repareras. Banverket understryker behoven av nya och effektiva förstärkningsmetoder som möter de ökande kraven på högre axellaster och större utnyttjande av järnvägssystemet idag. Arbetet i det föreslagna projektet riktar sig på att utveckla och verifiera ny teknik som kan användas vid förstärkning av befintliga broar med förspända komposita material. Målet är att öppna för nya möjligheter som innebär att effektivare förstärkningsmetoder kan användas med fokus på minimal störning av brons tillänglighet under förstärkningsarbetet.Abstract: A large portion of the railway bridge population in Europe is very old and will be in need for strengthening and repair in the near future. The Banverket emphasizes the needs for new and effective strengthening techniques, which meet the increasing demands on higher axel loads and larger utilization of the railway network today. The work in the proposed project aims at developing new techniques that allow for a more effective use of composite materials in strengthening through prestressing. A major focus is directed towards minimizing traffic disruption during and after the strengthening work, while increasing the effectiveness of the strengthening.
Item type:

Powered by Koha