VTI National Transport Research Database

BiFI utvidgad demonstrator

  • Semcon Caran AB, Svenskt företag eller organisation, 556555-8193
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-09-16 -- 2016-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2013/77566
Subject(s): Online resources: Abstract: BiFi står för Bärighetsinformation genom fordonsintelligens och används för att bedöma grusvägars bärighet i samband med tjällossning. Utvidgning av tidigare projekt baserat på erfarenheter och resultat från studien genomförd i driftområdena (do.) Örebro och Hallsberg säsong 2012/2013. Resultaten visar att tekniken och nyttan för Trafikverket och andra brukare är stor och motiverar en utvidgning för att ytterligare höja systemets operativa användarnivå. Projektet avser att driva en demonstrator där BiFi-systemet utvidgas till fyra driftområden, Do. Nora, Örebro, Arboga och Hallsberg, under tre tjällossningssäsonger. BiFi-systemet är grundat på två informationstyper, ytuppmjukningsdata insamlad av en fordonsflotta utrustad med mätutrustning samt en vägvädermodell vilken bygger på väderdata från VVIS-stationer, tjäldjupsgivare och en väderprognos. Genom att kombinera dessa informationstyper skapas ett underlag för bedömning av framkomligheten på grusvägnätet inom de aktuella driftområdena. För att kvalitetsäkra ytuppmjukningsresultat från fordonsmätningar och vägvädermodellen genomförs fältkontroller inom det aktuella området. Återkoppling från Skogsnäringen används för att, under projektets gång, kontinuerligt utöka nyttan med systemet, avseende presentation och funktionalitet. Syftet med projektet är att Trafikverket under tre tjälsäsonger har möjlighet att utvärdera i hur stor utsträckning systemet kan användas för tillgänglighetsbedömning och till en effektivisering av vägunderhållet inom området. Resultatet ska finnas tillgängligt i Trafikverkets miljö för hantering av grunddata på vägar och i trafiken (Grunddata Väg och Trafik, GVT), för nyttjande av externa applikationer (t.ex. Läget i trafiken). Trafikverket ansvarar för implementering i GVT miljön. Projektet har som mål att via integrering av mätdata från fordon och vägväderdata möjliggöra en dynamisk hantering av vägavstängningar och identifiera var och när framkomlighetsstörningar finns. Vidare är en målsättning att framkomlighetsnedsättning skall graderas/kvantifieras där koppling görs mellan visningskategorierna: grönt, gult och rött och riskerna för bärighetsnedsättning. Vår arbetshypotes är att utgå ifrån följande indelning: Rött = Max bruttovikt 12 ton, Grönt = Oförändrad max bruttovikt, Gult = Ytterligare information måste införskaffas. Referensmätningar med DCP och visuell skadekartering är metoder som kommer att användas i stickprovssyfte, med avsikt att validera systemets resultat. En avsedd nytta av systemet är att en dynamisk reglering av avstängningar orsakade av framkomlighetsnedsättning resulterar i en minimering av tiden för vägavstängningar och därmed generera en ökad transporteffektivitet och produktåtkomst.
Item type:

Powered by Koha